นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.ภายใน 3571 - 4 ต่อ 201
E-mail : fedusks@ku.ac.th
งานบริหารและธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างานริหารและธุรการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 211
E-mail : fedurcc@ku.ac.th


นายสงวน นักฟ้อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.ภายใน 3571-4
E-mail : fedusun@ku.ac.th


นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์

พนักงานธุรการ
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 400
E-mail : feduswr@ku.ac.thนางสาวชลธิชา แซ่เจง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 300
E-mail : feductc@ku.ac.th


       

นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 500
E-mail : feduwttk@ku.ac.th


นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานผู้บริหาร
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 100
E-mail :trairajet@gmail.com


นางสาวผจงจิต ม่วงพารา

บุคลากร
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 240
E-mail : kpspjm@ku.ac.thนางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 100
E-mail : kpsars@nontri.ku.ac.th

       

นายภพสรรค์ เหลืองวิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
โทร.ภายใน 3978 ต่อ 101
E-mail :faaspsl@ku.ac.th


นายนิมิตร มีรักษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์แม้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาภาควิชาครุศึกษา


นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน


นายชิด ก่อแก้ว


พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายเดโช แสนหลาบคำ

พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 
งานคลังและพัสดุ

นางศิริมา เนียมมีศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
E-mail : fedusrm@ku.ac.th


นางน้ำทิพย์ ทองสุพรรณ

นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 221
E-mail : kpsntt@ku.ac.th


นางสาวมยุรี มงคลอรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 222
E-mail : jk_sl45@hotmail.com


นางสาวมลุลี ม่วงอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
E-mail : fedumll@nontri.ku.ac.th


งานบริการการศึกษา

นางจันทิมา จำนงค์นารถ

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 230
E-mail : regjaj@ku.ac.th


นายชาญศักดิ์ พบลาภ

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 230
E-mail : feducsp@ku.ac.th


นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
/หน่วยฝึกประสบการวิชาชีพนิสิต
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 231
E-mail : kpshsh@ku.ac.th


นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน
โทร.ภายใน 39789ต่อ101
E-mail : kpsccb@ku.ac.th

       

นางสาวปิยนันท์ เสนะโห

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน

โทร.ภายใน 3978ต่อ101
E-mail :fedupnj@ku.ac.th

   
   
 
งานนโยบายและแผน

นางสาวทองวาท ราชชารี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 510
E-mail : fedutwra@ku.ac.th


นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานนโยบายและแผน
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 510
E-mail :feduknsa@ku.ac.th

   


   
Untitled Document


สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403