Untitled Document
งานบริหารและธุรการ
การขอใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน
  การให้บริการอื่นๆ เช่น การจัดทำโครงการ ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา ฯ
   
งานคลังและพัสดุ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการเบิกเงินยืม ทดรองราชการ 
ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
 
งานบริการการศึกษา
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  
 ขั้นตอนเรื่องต่างๆ อนุมัติโดยคณบดี
ขั้นตอนการขอรับเงินคืน (อนุมัติโดยรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่่ยวกับเวลาสอน 
หรือเวลาสอบรายวิชาใด (อนุมัติโดยรองอธิการบดี)
ขั้นตอนการส่งคะแนน
แนวปฏิบัิิติในการสำรวจข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา
   
งานนโยบายและแผน
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้
ขั้นตอนการขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559
ขั้นตอนการแจ้งแผนการรับนิสิตใหม่
   
Untitled Document


สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403