แบบฟอร์มต่างๆ

งานบริหารและธุรการ
  ตัวอย่างหนังสือภายใน แบบฟอร์ม ใบมอบฉันทะ
  ตัวอย่างหนังสือภายนอก แบบฟอร์ม ลาป่าย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  แบบฟอร์ม ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว แบบฟอร์ม ลาพักผ่อน
  แบบฟอร์ม ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบฟอร์ม ใบส่งโทรสาร
  แบบฟอร์ม คำรับรอง แบบฟอร์ม การขอใช้ศูนย์เรียนรวม
  แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทาง
  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ (จิ๋ว) แบบฟอร์มยกเลิกการเดินทางไปราชการ
  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ (การขอใช้ห้องประชุม) แบบฟอร์ม รายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์ม ใบลาไปต่างประเทศ หนังสือภายนอก (ครุฑ)
  แบบใบขอยกเลิกวันลาไปต่างประเทศ หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ บันทึกเล็ก
  แบบรายงานการไปอบรมต่างประเทศ  
  แบบฟอร์ม ขออนุญาตใช้รถยนต์ (รถตู้คณะฯ)  
   
   
   
   
งานคลังและพัสดุุ
  ตัวอย่างเบิกจ่ายโครงการ 1 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
  ตัวอย่างเบิกจ่ายโครงการ 2 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
  ตัวอย่างเบิกจ่ายโครงการ 2 ใบสำคัญรับเงิน
  ตัวอย่างเบิกจ่ายโครงการสัมมนาฯ ใบรับเงินทดลองราชการ
  ตัวอย่างใบสรุปใบสำคัญ ใบเบิกพัสดุ
  บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย เบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร
  สัญญาการยืมเงิน  
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ พนง.มก.
  ใบมอบฉันทะ
งานบริการการศึกษา
  สมัครรับทุน กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาตร์ ขออนุมัติเงินสนับสนุนการศึกษา ประเภททำงาน
  รายละเอียดโครงการ (หน่วยพัฒนานิสิต) แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ
  แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี/ขอรหัสผ่านใหม่ ขอถอนเงินค่าประกันความเสียหาย
  ตารางการใช้ห้องเรียน แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)
  แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3) แบบสรุปผลการประเมินการสอน
 

PowerPoint Template

 
งานนโยบายและแผน
  เป้าหมายตามตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ 2552 แบบฟอร์ม สรุปแผน-ผล (EDS 01)
  แบบฟอร์ม เสนอโครงการ (EDS 02) แบบฟอร์ม ติดตามผลการดำเนินงาน (EDS 03)
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)

       แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) (เดิม)

งบประมาณแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2551-2554) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2551-2554) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
 
 
 
 
Faculty of Education and Development Sciences. All rights reserved.
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus