Untitled Document

                    วิสัยทัศน์
                    มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย บริการฉับไว เสมอภาค มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตอบสนองนโยบายและภารกิจในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

                     วัตถุประสงค์
                   1. เพื่อสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
                   2. เพื่อดำเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วและคุ้มค่าในการบริการ
                   3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้มีคุณภาพเสริมรับกับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

 


  Untitled Document
ปฏิทิน
ปฏิทินเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนสาสตร์
« ธันวาคม ปี 2566 »
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
เดือนปัจจุบัน
 
หน่วยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนฯ
ภาควิชาครุศึกษา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
โรงเรียนสาธิตฯ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้คำปรึกษา
 
 
 
 
Untitled Document


สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403