ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้แทนของหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกผู้แทนฯ จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ได้ทำการลงคะแนนเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 14.30 น.  ณ บริเวณชั้นล่างด้านหน้าห้อง สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งผลการเลือกผู้แทนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สายวิชาการ เป็นตัวแทนข้าราชการ 1 คน ได้แก่ ผศ.สุคนธ์ มณีรัตน์ ตำแหน่งรองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกิจการนักเรียน และ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ได้แก่ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายทั่วไป ได้แก่ คุณสมเกียรติ ศรีอนันตคม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                               
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403