Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  
ใบรับรองการเรียนครบ 30 หน่วยกิต เพื่อสมัครครูผู้ช่วย ในกลุ่มคณิตศาสตร์ และเกษตรศาสตร์  

ใบรับรองเงินเดือน ของ ก.ค.ศ. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) พ.ศ.2550

 

นิสิตที่ขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้ สามารถมารับใบประกอบวิชาชีพครู ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่งานบริการการศึกษาฯ

 

รับสมัครนิสิตเข้าพัก หอพักปรับอากาศ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)

 

ขยายเวลารับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 มี.ค.58

 
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  
รับสมัครนิสิตหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร ์(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 ก.พ.58
รายละเอียดหลักสูตร
 
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะ ศษ.พ.เปิดรับสมัครอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่21  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 2"  
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาการเรียนสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ  
โครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2558  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
ประกาศให้ทุนอุดสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ2558  
SEAMEO จัดโครงการประกวดเรียงความ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies ประจำปี 2558 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น  
ประ ชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้  
เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป  
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2558 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  
   
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ => ใบสมัคร || ใบรับรอง12  
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาครุศึกษา 12  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ => ใบสมัคร || ใบรับรอง  
กำหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาครุศึกษา  
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาครุศึกษา  
   
 
 

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403