Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)

 

ขยายเวลารับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 มี.ค.58

 

เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

 

รับสมัครนิสิตหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร ์(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 ก.พ.58
รายละเอียดหลักสูตร

 
บรรยากาศงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
- ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู || ดาวน์โหลด    - ใบเช็คหลักสูตร || ดาวน์โหลด
 
   
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  
โครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ  
คณะ ศวท. ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "สิ่งสำคัญที่ยังไม่รู้"  
งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2558  
   
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
ประกาศให้ทุนอุดสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ2558  
SEAMEO จัดโครงการประกวดเรียงความ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies ประจำปี 2558 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น  
ประ ชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้  
เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป  
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2558 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  
   
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
กำหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาครุศึกษา 12  
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดภาควิชาครุศึกษา 12  
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์  
   
   
   
         

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403