Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  
ประกาศเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557  
กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)  
ประกาศให้ทุนฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)  
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  

โครงการอบรม "เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์"วันที่ 3-4 เมษายน 2557 ใบสมัคร

 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการศึกษาวิจัยระดับนานาชาต  
โครงการ เสริมทักษะกีฬาช่วงปิดเทอม  
โครงการ ค่ายอัจฉริยะ 6 Q : Summer Camp ปี 2557 ใบสมัคร  
โครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
ประกาศรับสมัคร ทุนกู้ยิมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรอ. ประกาศ ใบสมัคร

 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2557-2558 จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก Miyazaki University ประเทศญี่ปุ่น  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งผูปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผูปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแตงตั้งผูปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสวัดิการอื่นๆ  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ ใบสมัคร ใบรับรอง  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คหกรรม  
   
         

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403