กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนเด็กสายรุ้ง

กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนเด็กสายรุ้ง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้วิชา 02194221 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนปฐมวัย นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 28 คน นำโดย อ.ทัศนีย์ จันติยะ

 

                                                                                                                      

                                                                                                                               
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403