ตารางเรียน / แผนการเรียน


ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
แผนการเรียนปริญญาตรีภาษาอังกฤษศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
แผนการเรียนปริญญาตรีเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
แผนการเรียนปริญญาตรีคณิตศาสตร์ศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
แผนการเรียนปริญญาตรีพลศึกษาและสุขศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
แผนการเรียนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ศึกษา 5 ปี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
 


                                                                                          
                                                                                                                                        

                                                                                                                                    
                          

                           

       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403