นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และัพัฒนศาสตร์
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2556 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา)
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2556 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำนักงานเลขานุการคณะฯ)
  รายการหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
   
   
  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และัพัฒนศาสตร์
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2555
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2555 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา)
  รายการหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
   
   
  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554

 

กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา)

  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555
  แผนปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
   
   
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2554
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2554 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา/สำนักงาน)
                   
                    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ดาวน์โหลด)


                    รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฉบับที่ 6
ข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง
31 พฤษภาคม 2553     (ดาวน์โหลด)

                    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2553
                  
                    - ภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   
                    - ภาควิชาครุศึกษา
                    - ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
                    - สำนักงานเลขานุการ  
                             
                                                                                  
                              
                        

                                                                                                                                    

       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403