ลงทะเบียนครั้งแรก    ค้นหาเพื่อน       อัพเดทข้อมูล    รายชื่อทั้งหมด ขณะนี้ >> มีผู้บันทึกข้อมูลแล้ว 425 ท่าน  
* = หัวข้อที่ต้องระบุ
ข้อมูลส่วนตัว
รหัสนิสิต : * >> ถ้าไม่ทราบให่ใส่เครื่องหมาย ( - )
ชื่อ : *
นามสกุล : *
ชื่อเล่น :
รูปภาพ :
  * (เฉพาะไฟล์ .gif , .jpg , .jpeg , .png )
ระดับการศึกษาของนิสิต : * นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา : *
   
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้(บ้านเลขที่):*                               หมู่ที่ :
ถนน : ตำบล/แขวง : *
อำเถอ/เขต: *         จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
อีเมล์ : *
   
ข้อมูลการทำงาน
สถานภาพการทำงาน ทำงานแล้ว (รวมถึงงานทุกประเภทที่มีรายได้ และงานส่วนตัว)
  ยังไม่ได้ทำงาน
  กำลังศึกษาต่อ
   
สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว
ประเภทงานที่ทำ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
  รัฐวิสาหกิจ
  พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
  ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
  พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
  อื่นๆ (ระบุ) :
ชื่อตำแหน่งงาน
สถานที่ทำงานปัจจุุบัน:
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการบันทึกทุกครั้ง !!


  


คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403