เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558
ข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 59    เข้าชม 0 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพตามที่สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้จัด “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากร เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นำ ไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ สนับสนุนแนวการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผู้นำเสนอผลงานคือ รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ นางสาว กมลธนัสร์ สามสีเนียม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานนโยบายและ แผน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทที่ 1 หน่วยงานที่ มีผลงานดีเด่น รางวัลดีเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบ ประกาศเกียรติคุณ "ขอขอบคุณบุคลากรและคณาจารย์ทุกภาควิชาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน จนทำให้คณะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้"
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th