เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

KU-KM เพื่อการบริหารหลักสูตรและงานพัฒนาวิชาการ
ข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 59    เข้าชม 0 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร รักษา การแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขต กำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด โครงการสัมมนา KU-KM เพื่อการ บริหารหลักสูตรและงานพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรอง อธิการบดี และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่คณาจารย์จากทุกคณะ ของ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคณะศึกษา ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม KU-KM ดังนี้ 1. รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการ ศึกษา 2. ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 3. รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ประธานหลักสูตร ปร.ด.และศศ.ม.(การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 4. ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ ประธานหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 5. อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล ประธานหลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้) 6. อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อม ศึกษา) 7.ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา 8. ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ภาควิชาครุศึกษา 9. ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ ภาควิชาครุศึกษา 10. นางจันทิมา จำนงค์นารถ หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th