เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนเป็น ม.ในกำกับ
ข้อมูลเมื่อ : 18 ก.ย. 58    เข้าชม 59 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพวันพุธที่22เมษายน 58 ที่ผ่านมา รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษา ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 คณะศษ.พ. โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ระบบภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย วิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ" ซึ่งมี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายนอกคณะ และในช่วงบ่ายกิจกรรมผู้ บริหารพบบุคลากรสำนักงานเลขานุการ กิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่ามีประโยน์เป็นอย่าง ยิ่ง นอกจากบุคลากรจะได้มีการสรุปงานทีทำประจำปีแล้วยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงาน และทัศนคติในการทำงานอีกด้วย
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th