เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 สายสนับสนุน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557-2560  ดาวน์โหลด 62 ครั้ง18/10/59
คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด 61 ครั้ง18/10/59
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด 67 ครั้ง18/10/59
โครงการปรับปรุงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน สำนักงานเลขานุการ  ดาวน์โหลด 81 ครั้ง28/02/59
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด 68 ครั้ง28/02/59
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ดาวน์โหลด 67 ครั้ง28/02/59
คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  ดาวน์โหลด 60 ครั้ง26/02/59
คู่มือนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด 83 ครั้ง12/02/59
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th