เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.นภัสกร อุดมศรี  ดาวน์โหลด 51 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  ดาวน์โหลด 48 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ปรีชา นวมนาม  ดาวน์โหลด 49 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง  ดาวน์โหลด 49 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : ผ.ศ.ว่าที่ร้อยตรีภูมิพัฒน์ ธนัชญาอ...  ดาวน์โหลด 86 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.สุพรทิพย์ พูพะเนียด  ดาวน์โหลด 60 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th