เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านกิจการนิสิต
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.วสันต์ เดือนแจ้ง  ดาวน์โหลด 46 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ทัศนีย์ จันติยะ  ดาวน์โหลด 44 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล  ดาวน์โหลด 45 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด  ดาวน์โหลด 44 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 : อ.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล  ดาวน์โหลด 68 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 : ผ.ศ.ศิริชัย ศรีพรหม  ดาวน์โหลด 110 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th