เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านบริการวิชาการ
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ  ดาวน์โหลด 47 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.สุพรทิพย์ พูพะเนียด  ดาวน์โหลด 48 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.วรรณี เนียมหอม  ดาวน์โหลด 47 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม  ดาวน์โหลด 46 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : ผ.ศ.แสงเดือน เจริญฉิม  ดาวน์โหลด 63 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.กุลธิดา นุกูลธรรม  ดาวน์โหลด 67 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : รศ.ดร. มยุรี ถนอมสุข  ดาวน์โหลด 152 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : ผ.ศ.วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร  ดาวน์โหลด 77 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th