เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ความรู้ในการดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ: รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ  ดาวน์โหลด 83 ครั้ง26/03/59
การเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ของข้อเสนอโครงการวิจัย: รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา  ดาวน์โหลด 86 ครั้ง16/03/59
ความเหมือนและแตกต่างบทความวิชาการและบทความวิจัย: รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา  ดาวน์โหลด 84 ครั้ง16/03/59
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th