เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านการเรียนการสอน
การคำนวณอัตราการคงอยู่ของนิสิตในการรายงาน มคอ.7: รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา  ดาวน์โหลด 115 ครั้ง26/03/59
KU TQF: อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล  ดาวน์โหลด 121 ครั้ง17/03/59
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th