เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.พินดา วราสุนันท์  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.ธารินทร์ ก้านเหลือง  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.ทัศนีย์ จันติยะ  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th