เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข  ดาวน์โหลด 50 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา  ดาวน์โหลด 41 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม  ดาวน์โหลด 47 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : อ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  ดาวน์โหลด 44 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์  ดาวน์โหลด 47 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.พินดา วราสุนันท์  ดาวน์โหลด 69 ครั้ง12/01/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.ธารินทร์ ก้านเหลือง  ดาวน์โหลด 69 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.ทัศนีย์ จันติยะ  ดาวน์โหลด 59 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  ดาวน์โหลด 66 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th