เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 งานนโยบายและแผน
การคำนวณหารายรับสุทธิ “ค่าบำรุงการศึกษา”หลักสูตรปริญญาเอก: ทองวาท ราชชารี  ดาวน์โหลด 34 ครั้ง02/04/59
Pareto Chart กับการพัฒนาปรับปรุงงาน: ทองวาท ราชชารี  ดาวน์โหลด 44 ครั้ง02/04/59
QA Checklist ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558: กมลธนัสร์ สามสีเนียม  ดาวน์โหลด 29 ครั้ง02/04/59
Checklist การจัดโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือ: กมลธนัสร์ สามสีเนียม  ดาวน์โหลด 28 ครั้ง02/04/59
ด้านแผนงาน_การลงรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้: ทองวาท ราชชารี  ดาวน์โหลด 63 ครั้ง02/04/59
วิธีการรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพ: กมลธนัสร์ สามสีเนียม  ดาวน์โหลด 58 ครั้ง02/04/59
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th