เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 งานนโยบายและแผน
ด้านแผนงาน_การลงรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านบริการสารสนเทศ_วิธีการรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพ  ดาวน์โหลด 3 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th