เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 งานบริการการศึกษา
ด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษา_ขั้นตอนการเขียนคำร้องนิสิต  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ_การดูแลค่านิเทศให้เป็นไปตามที่กำหนด  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านพัฒนาหลักสูตร_ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านพัฒนานิสิต_ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการโดยใช้เงินกองทุนนิสิต  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ _การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ _การลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อใช้ wireless lan  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th