เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 งานบริหารและธุรการ
ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ_การเตรียมการจัดประชุม  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การขออนุมัติโครงการ  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การจัดเก็บเอกสารประชุม  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การส่งหนังสือหน่วยงานภายใน ภายนอก  ดาวน์โหลด 3 ครั้ง03/09/58
ด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์_การปรับปรุงข้อมูลวิดิทัศน์  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ_การแก้ไขการสื่อสารโดยการแจ้งเวียนโดยร...  ดาวน์โหลด 3 ครั้ง03/09/58
ด้านการเจ้าหน้าที่_การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
ด้านสารบรรณ : การรับส่งหนังสือราชการ  ดาวน์โหลด 2 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th