เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 งานบริหารและธุรการ
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ  ดาวน์โหลด 33 ครั้ง01/08/59
การจัดทำงบเดือนภาควิชาครุศึกษา/การยื่นลาในระบบ e-office  ดาวน์โหลด 38 ครั้ง17/03/59
ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ_การเตรียมการจัดประชุม  ดาวน์โหลด 73 ครั้ง01/08/59
ด้านประสานงานภาควิชา_การขออนุมัติโครงการ  ดาวน์โหลด 60 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ  ดาวน์โหลด 84 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การจัดเก็บเอกสารประชุม  ดาวน์โหลด 66 ครั้ง03/09/58
ด้านประสานงานภาควิชา_การส่งหนังสือหน่วยงานภายใน ภายนอก  ดาวน์โหลด 174 ครั้ง03/09/58
ด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์_การปรับปรุงข้อมูลวิดิทัศน์  ดาวน์โหลด 54 ครั้ง03/09/58
ด้านสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ_การแก้ไขการสื่อสารโดยการแจ้งเวียนโดยร...  ดาวน์โหลด 72 ครั้ง03/09/58
ด้านการเจ้าหน้าที่_การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  ดาวน์โหลด 59 ครั้ง03/09/58
หน้า : [ 1 ]  2  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 11 รายการ : จำนวน 2 หน้า
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th