งานสัมมนาวิชาการทางการสอนภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อ "Theaching English in 21 st Century for non-English Speakers"
โดย Michael John Cooper
 
งานสัมมนาครั้งนั้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 02198471 สัมมนา ของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ งานสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 10.30 น. วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

                                                                                                                      

                                                                                                                               
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403