การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวโน้มการวัดและการประเมิณผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21" สำหรับ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

                                                                                                                      

                                                                                                                               
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403