ข่าวการศึกษา
tr>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบ2)ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบ2) โครงการหลักสูตร ศศ.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ป.โท ภาคพิเศษ
ประกาศรับสมัครนิสิตที่จะกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
-ใบสมัคร || ดาวน์โหลด   -ประกาศ || ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา(ทุนส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2558
-ใบสมัคร || ดาวน์โหลด   -ประกาศ || ดาวน์โหลด
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์แก่บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบสอง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 โครงการหลักสูตร ศศ.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ป.โท ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบสอง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร ์ (ภาคพิเศษ)
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558
ใบรับรองการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และสามารถเทียบกับสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษา ศศ.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ป.โท ภาคพิเศษ
รับสมัครนิสิตหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร ์(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-12 มิ.ย.58
รายละเอียดหลักสูตร
เอกสารสำหรับนิสิตดาว์นโหลด ประจำปีการศึกษา 2558
-แบบฟอร์มจิตอาสา-36-ชั่วโมง || ดาวน์โหลด   -แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ || ดาวน์โหลด
รับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ตั้งแต่บัดนี้-12 มิ.ย.58 รายละเอียดหลักสูตร
ใบรับรองการเรียนครบ 30 หน่วยกิต เพื่อสมัครครูผู้ช่วย ในกลุ่มคณิตศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
ใบรับรองเงินเดือน ของ ก.ค.ศ. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) พ.ศ.2550
ขยายเวลารับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 มี.ค.58

ปฏิทินกิจกรรมทุนการศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา2558

รับสมัครนิสิตเข้าพัก หอพักปรับอากาศ
นิสิตที่ขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้ สามารถมารับใบประกอบวิชาชีพครู ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่งานบริการการศึกษาฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
- ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู || ดาวน์โหลด    - ใบเช็คหลักสูตร || ดาวน์โหลด
ขอเชิญบุคลากร ศษ.พ. เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.)
- ประกาศเสนอชื่อ    - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ - รายชื่อผู้มคุณสมบัติได้รับการเสนอชื่อ
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557
ปฏิทินการเปิดบริการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (พฤศจิกายน2557)
ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปี 4 พ.ย.ศกนี้
ประกาศ รายชื่อนิสิตปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ช่วยผู้สอน ปี 2557 เพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภททุนทำงานจากกองทุนพัฒนานิสิต
ประกาศ รายชื่อนิสิตปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ช่วยผู้สอน ปี 2557
ตารางสอบโครงการจัดสอบรายวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลคุณภาพ มก.กพส. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2557
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี2557 ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2557
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 30ส.ค.และ6 ก.ย.57
งานบริการการศึกษาขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมเดือน สิงหาคม-กันยายน2557
ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ประจำปี 2557
ประกาศรหัสนิสิตชั้นปีที่1 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการเยี่ยมชมคณะศษ.พ.ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 14 ส.ค.57
เอกสารคู่มือนิสิตใหม่ KU74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคต้น 2557 ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา
เอกสารการมอบตัวและปฏิทินกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ 9 บวร ในวันพุธที่ 23 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ มก.กพส.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบ2)สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)
ประกาศเพิ่มเติม รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ระบบ Admissions ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 7ก.ค.57 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา(ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ระบบ Admissions ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 7ก.ค.57 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ด่วน..วิธีการขอเอกสารการรับรองคะแนน GPAX เฉลี่ยสะสม  วิชาเอก และวิชาชีพคร
ประกาศเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศให้ทุนฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
ประกาศ เรื่อง การรับใบประกอบวิชาชีพครู : นิสิตชั้นปีที่ 5 ที่ขอใบประกอบวิชาชีพครูสามารถมารับใบประกอบวิชาชีพครูได้ที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 มี.ค. 57 ในเวลาราชการ
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบToeic ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 มีนาคม 57 จัดโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)
การขอใบประกอบวิชาชีพครู
ประกาศ รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง กรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เรื่อง รายชื่อนิสิตปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เรื่อง รายชื่อนิสิตปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เรื่อง รายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประกาศให้ทุนแก่บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประกาศ ผลการเลือกคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ขอเชิญส่งนิสิต บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ร่วมเข้าประกวด KU KPS TALENT SHOW
ประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1 / 2556
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
โครงการประกวดภาพถ่ายในสถาบันศึกษา
การแข่งขันออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ (G-CON)
โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม
รับสมัครนิสิตนักศึกษา ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้่าร่วมเป็นอาสาสมัคองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โครงการ "วิตามินธรรมะ"
โครงการ"กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556
ขอเชิญชวน นักเรีัยน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อวัยรุ่นไทยสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคบเข้่ารับราชการเป็นข้ารา่ชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการสุดวิสัยที่ต้องดับไฟ
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ภาคต้นปีการศึกษา 2556
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษา ทุนครูมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554
ขอความร่วมมือจัดส่งนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมฝึกงาน
การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน เนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
กำหนดการโครงการอบรมบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) และนิสิตชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) แต่งกายด้วยชุดนิสิตปกติ
โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาการตัดสินใจ
ประชาสัีมพันธ์และเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๑ " และ "โครงการธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ ๔๑"
โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึุกษา ประจำปี 2556
ขอเชิญส่งนิสิตร่วมประกวด KU KPS TALENT SHOW
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครนักศึกษาฝึุกงานเพื่่อสนับสนุนโครงการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัตรในกรอบการประชุมอาเซียน ว่าด้วยการร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "V-Smart Camp (ค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ)"
แผนผังแสดงพื้นที่การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ขยายเวลาเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศ รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ประจำปี 2554
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัมนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2555
ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train the Trainer)"
ประกาศ รายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนโครงการโลตัส III (Lotus III Project)
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556
ทุนการศึกษามูลนิธิ จีอี (GE Foundation Scholar-Leaders Program) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดวาดภาพ "ผลที่เกิดจากพฤติกรรมของนักการเมือง"
ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน
ใบเช็ดหลักสูตร
โครงการแข่งขัน "Thailand's Network Securitty Contest 2012"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียน โดย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
โครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕
การถ่ายทอดนวัตกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนและครูในหัวข้อ ห้องเรียนสาธิต Science Kits and Kids
ประกาศ ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ ประจำปี 2556 (สวลส.) หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2555
การประกวดคลิปวีดีโอเรื่องสั้น "โครงการสร้างสื่อป้องกันอาชญากรรม" ของตำรวจภูธรภาค 7
ประกาศ การรับสมัครนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2556
ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2556
อบรมผู้กำกับลูกเสือพื้นฐาน BTC เป็นกิจกรรมที่คณะกำหนดให้ต้องเข้าร่วม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการเรียนรู้ อบรมระกว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2555
ประกาศ สกว.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 หมดเขตรับ 30 กันยายน 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง "อุดมศึกษาไทย คุณภาพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" หรือ คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้"
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 9 บวร ของนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2555 – 24 กันยายน 2555
กำหนดการ วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2555
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service)"
โครงการสานต่อ "แตรวงพื้นบ้าน" จากพ่อครู สู่เยาวชน นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ขอเชิญร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ “ชิงเจ้าสระมก.กพส.ครั้งที่1” ดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ ที่นี่
ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 13
ผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุึบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร
มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น เปิดรับสมัคร โครงการงานวิจัย ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2555
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ"
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดโครงการรักภาษาไทยของเรา : ประกวดคัดลายมือ
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 7 ส.ค. 2555 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กำหนดการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันศุกร์ที่ 27 กนกฎาคม 2555 ณ วัดตามโครงการ 9 บวร (16 วัด) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพจิต
โครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณ์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร วันที่ 20-22 ก.ค. 55(โครงการที่ นิสิตชั้นปที่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้องเข้าร่วม)
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด
โครงการ "กล้าใหม่....สร้างสรรค์ชุมชน" ปีการศึกษา 2555 ระดับอุดมศึกษา
กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2555
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Sport for Life บรรยายโดยวิทยากร Prof Dr. Jorge Bento จากคณะกีฬา มหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปตุเกส ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Sport for Life บรรยายโดยวิทยากร Prof Dr. Jorge Bento จากคณะกีฬา มหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปตุเกส ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศและประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร โครงการเรียนภาษาอังกฤษหลายหลักสูตรประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
แนวปฏิบัติที่ดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนสาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยะรรมสำหรับนิสิต
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มก. เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
การเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
- ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ประกาศร้า้นสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรสมาชิก และ นิสิตสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2555
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬารับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555" รายละเอียดที่นี่
ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคต้นปี การศึกษา 2555 / ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม วันที่ 7 มิถุนายน 2555
ใบประกอบวิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์ รับที่งานบริการ การศึกษาหรือ อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุุล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. เอกสารชุดมอบตัวนิสิตส่งในวันลงทะเบียน
2. เอกสารสำหรับนิสิตที่ต้องส่งคณะในวันลงทะเบียน
รายชื่อนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา
ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินนิสิตผู้ประสบอุทกภัย จึงใคร่ให้คณะต่างๆ ติดตามนิสิตมาทำเรื่องเบิกเงินประสบอุทกภัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น    ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดบปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2555 นิสิต อาจารย์พี้เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เข้าร่วมโครงการ Download กำหนดการ
ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วยประจำปี 2555
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรวิ่งท้าประลองความเร็ว "โครงการชิงแชมป์เจ้าลมกรด มก.กพส.ครั้งที่ 1"
โครงการท่องเที่ยวพันธุ์ใหม่ หัวใจบูรณาการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ขอความร่วมมือสนับสนุนและนับชั่วโมงกิจกรรมให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 คลิกรายละเอียด
รับสมัครนิสิตอบรมและสอบทำใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
ครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
-ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแนะแนวและทุนการศึกษา โดยกองกิจการนิสิต กำแพงแสน
ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตครุพันธุ์ใหม่ 2553
ขอเชิญร่วมโ่ครงการและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ปรกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระัดับปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สนใจสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือสมัครทางไปรษณีย์  ดาวโหลดหลักฐานและใบสมัคร
ประกาศรับสมัครทุน "ทุนเฉลิมฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โครงการ "Leadership Development Program" โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไข)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร ก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน"
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในกิจกรรม "Skookbuz Awards 2011"
โครงการเพิ่มพูนความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตร Cambridge International Certificate / Diploma for Teachers and Trainers โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับ Fairview International School, Kuala Lumpur, Malaysia (Authorized Course Provider)
ทุนการศึกษา ทปอ./สอท.สร้างสรรค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
โครงการประกวด Video Clip รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น
การรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2554
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 24
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิตกำแพงแสนจัดโครงการอบรมหลายหลักสูตร
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ “แรงงาน: โครงสร้างตลาดแรงงาน ผลิตภาพ และความเป็นธรรม”(รุ่น 1/2555)
โครงการประกวดภาพถ่าย "แต่งกายสมศักดิ์ศรี นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์" ประจำปี 2554 ส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาคนและสังคม” (รุ่น 1/2555)
รับสมัครนิสิตช่วยงาน สวนนวัตกรรมการท่องเที่ยวและผจญภัยเชิงนิเวศ (กิจกรรมตามฐาน) ด่วน รับจำนวนจำกัด
ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประกวดออกแบบชุดวอร์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554
ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ขอเชิญนิสิต และบุคลากร มก. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน "KU Energy Talent" ในงาน Energy Day วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 80,000 บาท
สำนักหอสมุด ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ร่วมปฏิบัติธรรม ทำดี เพื่อพ่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี เลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในโครงการ "The 2011 GMS Inter-University English Speech Competition"
ระบบรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555
กรอบการวิจัยที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย "เฉลิมพระเกียรติ" หัวข้อ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554
ระกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ !ขอเชิญส่งประวัติและผลงานเพื่อรับการพิจารณาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททำงาน และทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร
วช. ขอเชิญส่ง Concept Paper/ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัย ในกรอบการบริหารจัดการผลงนวิจัย ประำจำปี 2555
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
การจัดทำสัญญารับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 นัดทำสัญญาในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ให้ความยินยอมและผู้คำประกัน (บิดา มารดา ผู้ปกครอง) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าพยานในวันทำสัญญา หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ที่คุณเมธาพร โทร. 080-5814473
   - ตัวอย่างการเขียนสัญญาครูพันธุ์ใหม่ 53
   - เอกสารแนบสัญญาผูกพันครูพันธุ์ใหม่ 53 หน้า 4 ข้อ 13.3
บริษัท ภูเก็ต คาเนเซีย จำกัด (โรงแรม อันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554
ดาวน์โหลด English Discoveries
โครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2554 มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร
ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 
การจัดทำเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พร้อมตัวอย่าง คลิก !!
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ Seoul National University เกาหลีใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553
ประกาศการสมัครเป็นนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 กรณีบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่ง Trainee Manager (ผู้จัดการร้านฝึกหัด) บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแต่งสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)
ขอชี้แจงเรื่อง Transcript กิจกรรมนิสิต
ขอแจ้งรายละเอียดทีมผู้สมัครสโมสรนิสิต (ชุดใหม่)
ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย  ดาวน์โหลดฟอนต์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ Kangwon National University เกาหลีใต
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2554 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
ผลการทดสอบ โครงการฝึกอบรม "การเป็นผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ" วันที่ 27-28 พ.ย. 53
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้สมัครเป็นนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2610 5369, 0 2610 5348, 0 2610 5370
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Au Pair in USA
นักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาคต้น ติดต่อขอรับเงินมัดจำและประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ผลการคัดเลือกตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์การแต่งกาย
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จำนวน 2  อัตรา
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2554
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2010
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดแต่งเนื้อเพลง "MUSIC FOR TPA CONTEST"
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททำงานจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
International Photography Contest 2010 ร่วมส่งสุดยอดภาพถ่าย เพื่อเฟ้นหาความเป็นที่สุดของประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท
ขั้นตอนการกู้ยืมของนิสิตกู้ต่อเนื่องในสถานศึกษา ชั้นปี 2 ขึ้นไป
รูปวิวคณะ

                                                                                                                         

 


                                                                                                                              
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403