ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พุทธศักราช 2547

                                                                               

 

                        เพื่อให้การศึกษาขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  .. 2541  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่1/2548  เมื่อวันที่ 17มกราคม พ..2548 จึงให้วางข้อบังคับไว้ดังนี้

                        ข้อ  1    ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พุทธศักราช  2547”

                        ข้อ  2    ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา  2548  เป็นต้นไป

                        ข้อ  3    ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พุทธศักราช  2521  ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2521  แล  ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

                        ข้อ  4    ในข้อบังคับนี้

                                    มหาวิทยาลัย             หมายความว่า              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                    อธิการบดี                 หมายความว่า              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          

                                    คณบดี                     หมายความว่า              คณบดีคณะที่นิสิตสังกัด

                                    นิสิต                        หมายความว่า              นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                    งานทะเบียนนิสิต        หมายความว่า              หน่วยงานที่รับผิดชอบงานทะเบียน

                                                                                                  นิสิตในระดับวิทยาเขต

                        ข้อ  5    ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

 

                                                                           

 

หมวด  1  การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา

 

                        ข้อ  6    การรับเข้าเป็นนิสิต

                                    กำหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละ ปีการศึกษา

                        ข้อ  7    คุณสมบัติของผู้สมัคร

7.1      สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

7.2      ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

7.3      ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

7.4      ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม  รังเกียจ

7.5      ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

                        ข้อ  8    ระบบการศึกษา

8.1      ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษา  (semester)  คือ  ภาคต้น  และภาคปลาย  และอาจมีภาคฤดูร้อน  (summer session)

ต่อจากภาคปลายอีก  1  ภาคก็ได้  ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ  6  สัปดาห์  ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

          การจัดภาคการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี

8.2      การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต  โดยหนึ่งหน่วยกิตเทียบเท่ากับการบรรยาย

หรือการอภิปรายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่ากับการปฏิบัติการสัปดาห์ละ  2-3  ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

8.3      การสอน  บรรยาย  อภิปราย  หรือปฏิบัติการ  ให้ใช้เวลาสอนหรือ

อภิปราย  50  นาที  ต่อ  1  ชั่วโมง

 

                        ข้อ  9     การลงทะเบียนเรียน

                                    9.1     กำหนดการลงทะเบียนเรียน  วิธีการลงทะเบียนเรียน  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

9.2      การลงทะเบียนเรียน  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและข้อกำหนดของคณะที่นิสิตสังกัด

9.3      การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า  9  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน  22  หน่วยกิต       ส่วนในการศึกษาภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  7  หน่วยกิต  ยกเว้น  ในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นได้กำหนดไว้เป็น  อย่างอื่น  ให้ปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ หรือเป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และมีจำนวนหน่วยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า  9  หน่วยกิต  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อนุมัติ

          กรณีที่นิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้  ให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัดในการอนุมัติ

9.4      นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนดของมหาวิทยาลัยได้       โดยกระทำได้ภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  ส่วนใน  ภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  หากพ้นกำหนดการลงทะเบียนล่าช้าแล้วจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด

9.5      นิสิตจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง  นิสิตที่มีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้  จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียน

9.6      นิสิตที่ไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเรียน  แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว  จะไม่มีสิทธิขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน        

9.7      รายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า  6  คน  คณบดีเจ้าสังกัด  รายวิชามีอำนาจในการสั่งปิดการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได้ โดยคืนค่าหน่วยกิตยกเว้นกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ไม่มีการจ่ายเพิ่มหรือถอนคืน

9.8      การเทียบชั้นเรียนของนิสิต  ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

9.8.1   สอบไล่ได้ 1-34 หน่วยกิต              ให้เทียบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1

9.8.2   สอบไล่ได้ 35 หน่วยกิตขึ้นไป          ให้เทียบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2

9.8.3   สอบไล่ได้ 69 หน่วยกิตขึ้นไป          ให้เทียบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3

9.8.4   สอบไล่ได้ 103 หน่วยกิตขึ้นไป        ให้เทียบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4

9.8.5   สอบไล่ได้ 137 หน่วยกิตขึ้นไป        ให้เทียบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 5

9.8.6   สอบไล่ได้ 171 หน่วยกิตขึ้นไป        ให้เทียบเป็นนิสิตชั้นปีที่ 6

                       

                        ข้อ  10   การขอเพิ่ม  ขอลด  ขอถอนรายวิชา  และการเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน

10.1    การขอเพิ่ม  ขอลด  หรือการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน  หมู่เรียน 

จะกระทำได้ภายใน  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  ส่วนภาคฤดูร้อน  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

10.2    การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันเปิด

ภาคการศึกษาภาคปกติ  จะไม่บันทึกอักษร  W (withdrawn)  หากขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาหลังจาก  30  วัน  นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาคปกติ  จะบันทึกอักษร  W  ในรายวิชานั้น ๆ  ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อน  ไม่มีการบันทึกอักษร  W

10.3    นิสิตมีสิทธิที่จะของดเรียนบางรายวิชาได้ภายใน  60  วัน  นับตั้งแต่ 

วันเปิดภาคเรียน  หรือภายในกำหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละ     ปีการศึกษา  แต่จำนวนหน่วยกิตที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  หากมีความจำเป็นต้องงดเรียนหลังจาก  60   วัน  นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา  หรือเมื่องดเรียนแล้ว จำนวนหน่วยกิตคงเหลือน้อยกว่า  9  หน่วยกิต  จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ

10.4    ในการขอเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง  นิสิตจะต้องชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม  ถ้ารายวิชาที่ขอเปลี่ยนมีจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรวมกันมากกว่าผลรวมของจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาเดิม  เว้นแต่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบเหมาจ่ายไว้แล้วไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในกรณีเพิ่มรายวิชา และไม่สามารถถอนเงินคืนได้กรณีของดเรียน

10.5    การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (prerequisite)

มีหลักเกณฑ์ดังนี้

         10.5.1     การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อน  นิสิตจะต้องสอบได้วิชาบังคับก่อน  มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ  เป็นโมฆะ  การผ่อนผันไม่ให้เป็นโมฆะ  จะต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนการลงทะเบียนเรียน  และจะต้องเป็นนิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้น

10.5.2    นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบตก  (ได้ F)  มาแล้ว  โดยความเห็นชอบ    ของอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้ ผลการเรียนของวิชาต่อเนื่องจะไม่เป็นโมฆะไม่ว่าผลการเรียนของวิชาบังคับก่อนจะสอบได้หรือสอบตก  แต่จะนำผลการเรียนของวิชาต่อเนื่องและวิชาบังคับก่อนมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ

10.5.3    นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องควบคู่กับวิชาบังคับก่อน  หากงดเรียนวิชาบังคับก่อน  จะต้องงดเรียนวิชาต่อเนื่องใน     คราวเดียวกันด้วย  หากไม่งดเรียนวิชาต่อเนื่อง  จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากคณบดี

 

 

 

                                                                           

หมวด  2  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

                        ข้อ  11   ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

11.1    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี

11.2    นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามวิธี  ตามขั้นตอน  และตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด  การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม  การศึกษาให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด  โดยผ่อนผันได้ไม่เกิน     1  ภาคการศึกษา  การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา     ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี

11.3    นิสิตมีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ  โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ประเภทที่จะได้รับการยกเว้น

 

 

 

 

หมวด  3  ระเบียบการศึกษา

 

                        ข้อ  12   ระเบียบการเรียน  การสอบ

12.1    ระเบียบการเรียน

         12.1.1     นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ 

                       การลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา

12.1.2      นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน

ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่วิชานั้น ๆ      เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ

12.2   ประเภทการลงทะเบียนเรียน

12.2.1      การลงทะเบียนเรียนประเภท  Credit  (C) เป็นการลงทะเบียน

รายวิชาตามหลักสูตร  จะมีการรายงานผลการเรียนตามข้อ 13.2.1  และนำผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

12.2.2      การลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  (A)  เป็นการลงทะเบียน

เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้  จะรายงานผลการเรียนเป็น  S หรือ   U  โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร  และไม่ต้องเรียนซ้ำเมื่อได้รับผลการเรียนเป็น  U  การวัดผลผู้ลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา

12.3   ระเบียบการสอบ

12.3.1      การสอบแบ่งเป็น  3  ประเภทคือ  การสอบย่อย  การสอบกลางภาค  และการสอบไล่

12.3.2      การกำหนดจำนวนครั้ง  วิธีการสอบ  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา

12.3.3      ระเบียบการสอบ  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

12.3.4      นิสิตที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเป็น   จะต้องยื่นขอสอบชดใช้ต่ออาจารย์ประจำวิชาภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น  และให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน       30  วัน  นับตั้งแต่วันสอบตามปกติของวิชานั้น หากพ้นกำหนดให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบเกิน 30 วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา

12.3.5      นิสิตที่ทุจริตในการสอบ  ให้ถือว่าสอบตก  (ได้ F)  ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัยนิสิต  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำวิชามีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้นิสิตถอนการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้

 

                        ข้อ  13   ผลการเรียน

13.1    ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียนและหรือการปฏิบัติงาน  และหรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชา  แล้วประเมินเป็นระดับคะแนน  การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนน  และแต้มระดับคะแนน    

13.2    ระดับคะแนน  เทียบเป็นแต้มระดับคะแนน  ดังนี้

13.2.1     ระดับคะแนนที่มีแต้มระดับคะแนน

      ระดับคะแนน  A                                  แต้มระดับคะแนน  4.0

      ระดับคะแนน  B+                               แต้มระดับคะแนน  3.5

      ระดับคะแนน  B                                  แต้มระดับคะแนน  3.0

      ระดับคะแนน  C+                               แต้มระดับคะแนน  2.5

      ระดับคะแนน  C                                  แต้มระดับคะแนน  2.0

      ระดับคะแนน  D+                               แต้มระดับคะแนน  1.5

      ระดับคะแนน  D                                 แต้มระดับคะแนน  1.0

      ระดับคะแนน  F                                  แต้มระดับคะแนน  0

13.2.2     ระดับคะแนนที่ไม่มีแต้มระดับคะแนน

      I  ยังไม่สมบูรณ์                                 (incomplete)

      S  พอใจ                                           (satisfactory)

      U  ยังไม่พอใจ                                   (unsatisfactory)

      N  ยังไม่ทราบระดับคะแนน                   (grade  not  reported)

      P  ผ่าน                                             (passed)

      NP  ไม่ผ่าน                                       (not  passed)

ระดับคะแนน  S  และ U  ใช้สำหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน

ประเภท  Audit

         ระดับคะแนน  N  หน่วยงานทะเบียนนิสิตเป็นผู้ใช้และให้ใช้ระดับคะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการเรียน

         ระดับคะแนน  P  ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นำค่าของหน่วยกิตมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  และการฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

         ระดับคะแนน  I  ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  แต่มีผลการเรียนอย่างอื่น ๆ  ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษาเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน                

13.3    ระดับคะแนนต่าง ๆ  มีความหมายดังนี้

               A      =       ดีเยี่ยม            (excellent)

               B+   =       ดีมาก              (very  good)

               B      =       ดี                   (good)

               C+   =       ค่อนข้างดี        (above  average)

               C      =       พอใช้             (average)

      D+   =       อ่อน               (below  average)

      D     =       อ่อนมาก          (poor)

      F      =       ตก                 (fail)

13.4    การแก้ไขระดับคะแนน  I  จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป  หากไม่ปฏิบัติตามนี้  ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นสอบตก (ได้ F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ  การผ่อนผันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาและโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น

13.5    การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

13.5.1     การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต  ให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  ทั้งรายวิชาที่สอบได้

              และรายวิชาที่สอบตก

13.5.2      การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก  ย้ายหลักสูตร  ย้ายคณะ  ให้คิดแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม  ส่วนรายวิชาที่ไม่ ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า  ไม่ว่านิสิตจะเรียนได้แต้มระดับคะแนนอย่างไรจะไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

13.5.3      การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต  ที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อให้คิดเฉพาะแต้มระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น

13.5.4      การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ์ในข้อ  25.4.10  และ 25.4.11  นั้น  ให้คิดปีละสองครั้งคือเมื่อสิ้นสุดการศึกษา  ภาคต้นและภาคปลาย  ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน     ให้นำไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไป  เว้นแต่กรณี     ผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน

                                    13.6   ภาควิชาและคณะ  จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียนให้แก่นิสิต  หากนิสิตค้างชำระหนี้สินในภาควิชาและในคณะนั้น ๆ

                                    13.7   มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสิต  หากนิสิตค้างชำระหนี้สินภายใน  หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

                                             ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ  ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม

 

                        ข้อ  14    การเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน

 

                        ข้อ  15   การฝึกงาน

15.1    นิสิตจะต้องรับการฝึกงานตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  ถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการแห่งหลักสูตรของคณะนั้น

15.2    ในระหว่างการฝึกงาน  นิสิตจะต้องประพฤติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยทุกประการ  หากฝ่าฝืน  ผู้ควบคุมซึ่งเป็นอาจารย์หรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาส่งตัวกลับ  และให้ถือว่าการฝึกงานนั้นไม่สมบูรณ์

 

                        ข้อ  16   การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

16.1    ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายคณะ

16.1.1     ผู้ที่พ้นสภาพนิสิต  ไม่มีสิทธิย้ายคณะ

16.1.2      การย้ายคณะจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง  อาจารย์ที่ปรึกษา  คณบดีเจ้าสังกัดเดิม  และคณะกรรมการประจำคณะที่นิสิตขอย้ายเข้า

16.1.3      นิสิตจะขอย้ายคณะได้  ต่อเมื่อได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติ

16.1.4      นิสิตที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้าอย่างน้อยสี่ภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษาจึงจะมีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา  ทั้งนี้ยกเว้นนิสิตที่ย้ายหลักสูตรภายในคณะเดิม  โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก  และนิสิตที่กลับเข้าศึกษาในคณะเดิมแล้วย้ายไปศึกษาในคณะอื่นและย้ายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคำรบหนึ่ง  โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอกที่เคยเรียนอยู่แต่เดิมในคณะเดิมนั้น

16.1.5      นิสิตจะขอย้ายเรียนจากหลักสูตรเดิม  ไปเรียนหลักสูตรใหม่ในคณะเดียวกันได้  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดและได้รับอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัด

16.2   ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม

16.2.1      การย้ายสาขาวิชาเอกจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม  หัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกใหม่  และคณะกรรมการประจำคณะ

16.2.2      นิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก  จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในภาควิชาที่นิสิตย้ายเข้าไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษา  จึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรืออนุปริญญา

 

                        ข้อ  17   การรับโอน

                                    17.1   มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

17.1.1      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  7

17.1.2      เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

17.1.3      สอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่ง  ของสถานศึกษาเดิมเป็นอย่างต่ำ

17.1.4      มีแต้มระดับคะแนนะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือเทียบเท่า

17.2   การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

17.3    นิสิตรับโอน  จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ได้หน่วยกิตที่คงเหลือจนครบถ้วน  มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต  ในการนี้ให้ถือว่าสิบแปดหน่วยกิตเทียบเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   และเศษที่เกินเก้าหน่วยกิตเทียบเป็นหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

 

                        ข้อ  18   การรับเข้าศึกษาต่อ

18.1    มหาวิทยาลัยจะพิจารณา  แต่เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองเท่านั้น  โดยที่ผู้นั้น  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 7

18.2    การรับเข้าศึกษาในกรณีอื่น ๆ  ให้ใช้หลักเกณฑ์โดยอนุโลมตามข้อ  17  ยกเว้นข้อ  17.3

18.3    ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษา  เพื่อให้ได้หน่วยกิตที่ต้องเรียนจนครบถ้วน  การเทียบจำนวนหน่วยกิตเป็นจำนวนภาคการศึกษาปกติให้ถือเกณฑ์ในข้อ  17.3

 

                        ข้อ  19   เกณฑ์การเทียบรายวิชา

19.1    นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ามาใหม่  ไม่มีสิทธิเทียบรายวิชา  ยกเว้นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่พ้นสภาพนิสิตเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  1.5  หรือ   ต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา  2 ครั้งติดต่อกัน  จึงจะมีสิทธิขอเทียบรายวิชา  หรือเป็นนิสิตในโครงการใด ๆ  ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการว่าสามารถ  ขอเทียบรายวิชาได้  จึงจะมีสิทธิขอเทียบรายวิชา

19.2    การเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่ย้ายคณะ  ย้ายหลักสูตร  หรือย้ายสาขา

วิชาเอก  เทียบให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของคณะ  สาขาวิชาเอกที่รับเข้า  กรณีที่รายวิชานั้นคณะหรือสาขาวิชาเอกถือว่าเป็นรายวิชาเอก  วิชาเฉพาะ  จะเทียบให้เฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  C  หรือ  2.0  ขึ้นไป

19.3    นิสิตที่รับโอนมาจากสถานศึกษาอื่น  มีเกณฑ์การเทียบรายวิชาดังนี้

19.3.1     เป็นรายวิชาที่เทียบได้กับรายวิชาในหลักสูตรของคณะที่รับเข้า

19.3.2      ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  C  หรือ  2.0  ขึ้นไป

19.3.3      เทียบได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเข้า

19.4   นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อตามนโยบาย   หรือข้อตกลงมีสิทธิเทียบรายวิชาได้โดยอนุโลมตามข้อ  19.3  หรือ 

         19.6  แล้วแต่คุณวุฒิ

19.5   การเทียบรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชาเจ้าของรายวิชา  และโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัด

19.6    การเทียบรายวิชา  สำหรับนิสิตที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

         19.6.1     เป็นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะที่รับเข้า

19.6.2      เทียบได้ไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเข้า

19.7   การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็นกลุ่มวิชา  การเทียบโอนจากประสบการณ์  การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอน

         จากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

19.8   นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาเรียน  เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน  ให้ดำเนินการขอเทียบรายวิชาเรียนต่อคณบดีเจ้าสังกัด  และส่งหลักฐานการขออนุมัติ

         ถึงหน่วยงานทะเบียนนิสิตภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสิตย้ายคณะ  ย้ายสาขาวิชาเอก  ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรือโอนมาจาก

         สถานศึกษาอื่น  หากพ้นกำหนดนี้  สิทธิที่จะขอเทียบรายวิชาเป็นอันหมดไป  กรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

         ให้อยู่ในอำนาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติ

 

                        ข้อ  20   การเรียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

20.1    รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นการเรียนซ้ำจะต้องเป็นรายวิชาที่ได้แต้มระดับคะแนนต่ำกว่า  2.0     ถ้าเป็นรายวิชาอื่น  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัดของนิสิต

20.2    การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะต้องคิดทั้งคะแนนเดิม  และคะแนนใหม่สำหรับรายวิชาที่เรียนซ้ำ

20.3    ในแต่ละภาคการศึกษา  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ำได้โดยต้องเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  9  หน่วยกิต  ยกเว้นในกรณีที่นิสิต

เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว  แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์  ก็อาจเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่จะเรียนเพื่อยกระดับคะแนนได้

20.4    การเรียนซ้ำต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกรายวิชา

 

                        ข้อ  21   การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา

21.1    นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาได้ในแต่ละภาคการศึกษา หากเป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประเภท  Audit

21.2    นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาเพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

         21.2.1     เป็นนิสิตที่อยู่ในโครงการของหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมระหว่างสถาบัน  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเจ้าของหลักสูตร

21.2.2      เป็นนิสิตปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะเรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ

21.2.3      รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  จะต้องเทียบได้กับรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  การเทียบให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชาและคณะเจ้าของวิชา  โดยถือเกณฑ์   เนื้อหาและจำนวนหน่วยกิตเป็นหลัก  ส่วนการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต                      

                                    21.3   ผลการเรียนจากสถาบันอื่นที่ไปศึกษา  ให้บันทึกเป็น  P  หรือ  NP  เท่านั้น  และไม่นำไปคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  เว้นแต่เป็นการ

         ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันนั้น ๆ  ให้บันทึกผลการเรียนตามข้อ  13.2.1 

         และนำคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมได้

21.4   การผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ  21.2 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเจ้าสังกัด  และอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

                        ข้อ  22   การลา

22.1    การลาป่วย  ลากิจ  ที่ไม่เกิน  15  วัน  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาในการอนุมัติ  หากเกินจากนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาและอนุมัติจากคณบดีเจ้าสังกัด

22.2    นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว  มีสิทธิได้รับผ่อนผันด้านการสอบ  การนับเวลาเรียน  และสิทธิอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน  การสอบ

 

                        ข้อ  23   การลาพักการศึกษา

23.1    นิสิตอาจยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง            โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ ดังต่อไปนี้

23.1.1   ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร

23.1.2   ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่ง  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

23.1.3     ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บป่วย  จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ผลดีได้

23.2     เมื่อมีเหตุผลอันควรนอกเหนือไปจากข้อ  23.1  ให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด

23.3     การลาพักการศึกษา  กระทำได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันถ้าจำเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อ  ให้ยื่นคำร้องใหม่  การลาพักการศึกษา

             ทุกครั้งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

23.4     นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต

 

                        ข้อ  24   การลาออก

                     การลาออกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  และอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัด

 

 

 

 

หมวด  4  สถานภาพนิสิต

 

                        ข้อ  25   สถานภาพนิสิต

25.1    ผู้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการศึกษาขั้นปริญญาตรี  ของ

มหาวิทยาลัย โดยถูกต้องสมบูรณ์  ถือว่ามีสถานภาพนิสิต              การกำหนดชั้นปีของนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  9.8

25.2    นิสิตปกติ  คือนิสิตที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

25.3    นิสิตรอพินิจ  คือ  นิสิตที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00

25.4    สถานภาพนิสิตจะสิ้นสุดลงด้วย

25.4.1     ถึงแก่กรรม

25.4.2      ลาออก

25.4.3      ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดในข้อ  7

25.4.4      เป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งอื่นด้วย  เว้นแต่สถานศึกษานั้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิด

25.4.5      ได้รับอนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้เข้าศึกษาต่อ

25.4.6      ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในสามสัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

25.4.7      ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนิสิตภายในสามสัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

25.4.8      พักการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

25.4.9      ดำรงสถานภาพนิสิตครบกำหนดสองเท่าของจำนวนปีการศึกษาทั้งหมดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  หรือสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษา  เพื่อให้ได้หน่วยกิตที่ต้องเรียนจบครบถ้วนตามหลักสูตรแต่ยังศึกษาไม่ครบตามความต้องการแห่งหลักสูตร  การเทียบจำนวนหน่วยกิตเป็นจำนวนภาคการศึกษาปกติ  ให้ถือตามเกณฑ์ในข้อ  17.3  การนับจำนวนภาคการศึกษา  ให้นับทั้งภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาด้วย

25.4.10    มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  1.50  ยกเว้นนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก

25.4.11    มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  1.75  เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่

25.4.12    ถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกหรือให้ออก

25.4.13    ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

 

25.5          ผู้ที่มีสภาพภาพนิสิตจะมีบัตรประจำตัวนิสิตเป็นหลักฐาน  เพื่อประกอบการใช้สิทธิต่าง ๆ  ที่นิสิตพึงมีในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

หมวด  5  การเสนอให้รับปริญญาและรางวัลเรียนดี

 

                        ข้อ  26   การขอรับและอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

26.1    นิสิตที่จะมีสิทธิขอรับปริญญา  ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามความต้องการแห่งหลักสูตรและข้อกำหนดของภาควิชาและคณะ  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่  2.00  ขึ้นไป  และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า  6  ภาคการศึกษาปกติ  สำหรับหลักสูตร  4  ปี  หรือไม่ต่ำกว่า  8  ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร  5  ปี  และไม่ต่ำกว่า  10  ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร  6  ปี  ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการเทียบโอนรายวิชา

26.2    นิสิตจะต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้  จึงจะมีสิทธิขอรับปริญญาได้  กรณีที่สอบตก (ได้ F) ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเสรี        อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นทดแทนได้  โดยความเห็นชอบของอาจารย์   ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา  และคณบดีเจ้าสังกัด

26.3    นิสิตที่เรียนครบตามหลักสูตร  และปฏิบัติครบตามข้อกำหนดและระเบียบแต่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.00  อาจขอรับอนุปริญญาได้ 

26.4    ให้นิสิตยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา  หรืออนุปริญญาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีเจ้าสังกัดตามลำดับ  ภายใน  30  วัน  นับแต่

         วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้าย  ที่นิสิตคาดว่าจะสอบได้หน่วยกิรบถ้วนตามหลักสูตร  คณบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

         ปริญญาหรืออนุปริญญา

26.5    นิสิตจะต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ต่อคณะ  หรือต่อภาควิชาให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน  จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับ

         ปริญญา  หรืออนุปริญญา

26.6    นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา  จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต

26.7    สภามหาวิทยาลัย   เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

26.8    พิธีประสาทปริญญากำหนดปีละหนึ่งครั้ง

 

                        ข้อ  27   การให้ปริญญาเกียรตินิยม

27.1    คุณสมบัติด้านการศึกษาของนิสิต  ที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

27.1.1     ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดตลอดหลักสูตร

27.1.2      ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

27.1.3      ไม่เคยเรียนซ้ำเพื่อนับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit)  มาก่อน

27.1.4      ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.50  ขึ้นไป  สำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.25  ขึ้นไป  สำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง

27.1.5      เรียนจบภายในกำหนดเวลาไม่เกินจำนวนปีที่ระบุไว้ในหลักสูตร  การนับระยะเวลาเรียนเป็นจำนวนปีนั้น  นับเฉพาะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร  ไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

27.1.6      นิสิตที่มีการเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม  กรณีเทียบมาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกรณีรับโอนมีสิทธิได้รับเกียรตินิยม  หากรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนนั้น  มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับเกียรตินิยมและมีคุณสมบัติครบตาม ข้อ  27.1.1  ถึง  27.1.5    แต่จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนนั้น   ต้องไม่เกิน   ร้อยละ 25  ของจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

27.2          นิสิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  มีสิทธิประดับเครื่องหมายเกียรตินิยม

 

ข้อ  28    รางวัลการเรียนดี

              นิสิตที่มีสิทธิได้รับรางวัลการเรียนดี  จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษานั้น  3.50  ขึ้นไป  และสอบได้ทุกรายวิชา  ทั้งนี้ไม่นำผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย  และนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต  โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตวิชาฝึกงาน  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพราะสอบตก  หรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว  นิสิตปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลการเรียนดี

 

 

 

 

หมวด  6  ความประพฤติและวินัยนิสิต

 

                                   

                        ข้อ  29   ในบริเวณมหาวิทยาลัย

                                    บริเวณมหาวิทยาลัย  หมายถึง  บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สถานีและไร่ฝึกนิสิต  และบริเวณที่ตั้งของคณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหอพักนิสิตและที่ตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

                        ข้อ  30   วินัยนิสิต

30.1    นิสิตทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ  และรักษาวินัยโดยเคร่งครัดเสมอ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ในการสอบถือว่าผิดวินัยนิสิต

30.2        นิสิตทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุกโอกาส

30.3    นิสิตทุกคนมีหน้าที่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  โดยละเว้นการประพฤติใด ๆ  ที่นำมา  หรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย

30.4    นิสิตมีหน้าที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  และละเว้นความประพฤติใด ๆ  ซึ่งอาจนำมาซึ่งการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ

30.5    นิสิตต้องไม่เสพสุรา  หรือสิ่งเสพติดอื่นใดในบริเวณมหาวิทยาลัย  นิสิตจะไม่เสพสุราจนครองสติไม่อยู่  หรือเสพสิ่งเสพติดใด ๆ  จนเป็นสาเหตุ

            ให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

30.6    นิสิตจะไม่พกอาวุธ  หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย

30.7        นิสิตไม่ก่อเรื่องวิวาทกับนิสิตด้วยกัน  หรือบุคคลอื่นภายใน  หรือ    ภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย

30.8    นิสิตไม่เล่นการพนันขันต่อไม่ว่าประเภทใดในบริเวณมหาวิทยาลัย

30.9    นิสิตไม่จัดสิ่งพิมพ์  สิ่งวาด  หรือสิ่งเขียนอันอาจกระทบกระเทือนถึง  ผู้อื่นออกโฆษณาเผยแพร่  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

30.10     นิสิตไม่นำขนบธรรมเนียม  หรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ  ไม่ว่าในหรือนอกบริเวณมหาวิทยาลัย

30.11     นิสิตไม่จัดการประชุม  ขอชุมนุมกิจกรรม  โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

30.12     นิสิตไม่ทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

30.13     นิสิตไม่นำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย  หรือมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

30.14     นิสิตไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล

30.15     นิสิตต้องสามารถแสดงบัตรประจำตัวนิสิตได้ทันที  เมื่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ขอตรวจสอบ

30.16     นิสิตมีหน้าที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทันที  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวหรือที่พักอาศัย

 

                        ข้อ  31   การลงโทษทางวินัย

                                    31.1      การลงโทษนิสิตที่กระทำผิดทางวินัยมี  9  สถาน

31.1.1      ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  แล้วแต่กรณี

31.1.2      ภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บน

31.1.3      ให้ชดใช้ค่าเสียหาย

31.1.4      ให้พักการศึกษามีกำหนดตั้งแต่  1  ภาคการศึกษา  ถึง  3   ปีการศึกษา  แล้วแต่กรณี

31.1.5      ระงับการให้ปริญญาหรืออนุปริญญา  มีกำหนดไม่เกิน  3   ปีการศึกษา

31.1.6      ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองใด  ๆมีกำหนดไม่เกิน  3  ปีการศึกษา

31.1.7      ระงับการออกปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรมีกำหนดไม่เกิน  3  ปีการศึกษา

31.1.8      ให้ออก

31.1.9      ไล่ออก

31.2      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหรือสอบสวนการกระทำผิดทางวินัยของนิสิตและเสนอตามควรแห่งความผิดต่ออธิการบดี

31.3      คณะต่าง   อาจวางระเบียบเพื่อส่งเสริมความมีวินัยของนิสิตตามควรแก่กรณี  เช่น  จัดให้มีระบบการให้คะแนนความประพฤติ ฯลฯ

31.4        เมื่อมีเหตุอันควรแก่การลดหย่อนการลงโทษทางวินัยในกรณีต่าง ๆยกเว้นการทุจริตในการสอบ  ให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งการได้ตามสมควร

31.5        ให้หน่วยงานทะเบียนนิสิตบันทึกการลงโทษไว้ในระเบียนประวัตินิสิตทุกครั้ง

 

 

 

 

หมวด  7  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

                        ข้อ  32   สิทธิและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต

32.1        อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต  หมายถึง  อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีเพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมแนะนำ  และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนิสิตในคณะ

32.2        อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต  มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

32.2.1     ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนิสิตร่วมกับนิสิต     ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

32.2.2      ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

32.2.3      รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน  การเปลี่ยนรายวิชา    การเพิ่มรายวิชา  การงดเรียนบางรายวิชา  และจำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนิสิต

32.2.4      แนะนำวิธีเรียน  ให้คำปรึกษา  และติดตามผลการเรียนของนิสิต

32.2.5      พิจารณาคำร้องต่าง ๆ  ของนิสิต  และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ

32.2.6      ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนิสิตในมหาวิทยาลัย

32.2.7      รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต  ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  ในกรณีที่นิสิตกระทำผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีทราบ  เพื่อพิจารณานำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป

 

 

 

 

หมวด  8  บทเบ็ดเตล็ด

 

                        ข้อ 33  ในข้อบังคับนี้ในกรณีใดที่มิได้กำหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในข้อบังคับ ให้     อธิการบดีมีอำนาจสั่งปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

                        ข้อ 34  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ  ระเบียบ  ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นำประกาศ  ระเบียบ  ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ  ข้อกำหนด  หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้

 

 

 

                                                                        ประกาศ    วันที่ 19 มกราคม พ.. 2548 

                                                                             

                                                                            ลงนาม     อำพล  เสนาณรงค์

                                                                                  

                                                                                            (นายอำพล  เสนาณรงค์)

                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์