รายนามคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
       
ที่ปรึกษา
       
 • คณบดี
  รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย พูลศรี
       
 • รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  รองศาสตราจารยสุมิตร สุวรรณ
       
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  อาจารย์ธารินทร์ ก้านเหลือง
   
ประธานกรรมการ
       
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ศรีพรหม
       
กรรมการ
       
 • หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  ผู้ช่วยศาสตราจารยสันติ ศรีสวนแตง
 • หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
       
 • หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  ผู้ช่วยศาสตราจารยคมกริช เชาว์พานิช
 • อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและบริหารวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารยณัชพงศ์ อุดมศรี
       
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน
 • ประธานกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ
       
 • รองศาสตราจารย์ประสงค์ ตันพิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ใจอารีย์
       
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
 • อาจารย์อัจฉรา ปุราคม
       
 • อาจารย์กุลธิดา เหมาเพชร
 • อาจารย์นันทรัตน์ เครืออินทร์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
 • อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
 • หัวหน้างานบริการการศึกษา
  คุณจันทิม จำนงค์นารถ
       
   
 • คุณเมธาพร ฮ่งกือ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน