โครงการอบรมครู "นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนมกราคม2558

ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกพส. วันที่ 28มกราคม 2558 อาคารชูชาติกำภู

 

 

 

 

 

 

 
1     2    3    4    5       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403
-k-s-|>--[-N-a--ۍ-۾ VLL--m-s---ۡ-a-۸-----|-ۢ--S-+-ۀ-ۋ-Y-[- -ہ-- -ۣ-X---۰--۔---#-m-ۑP--XEj-Y-ۘ-=-e---s-t-8o- --r- -B--ۙ-۹-|-ۛ--1t)-۔?Bר-ۈ-T-۵-3-۫--ی-e-ɳ-d-Ο-$-|.----*-