รายชื่อผลงานวิจัย

1. การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2


                                                                                          
                                                                                                                                        

                                                                                                                                    
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403