แผนงาน การติดตามการดำเนินงานตามแผน
  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2559  
  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558  
  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555  
  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2551 - 2554  
     
   
   
  แผนปฏิบัติงานคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2555  
  แผนปฏิบัติงานคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2554  
  แผนปฏิบัติงานคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2553  
  แผนปฏิบัติงานคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2552  
     
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 (งผง.02)  
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 (งผง.02) การติดตามผล
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 (งผง.02) การติดตามผล
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 (งผง.02) การติดตามผล
     
   
   
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556  
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555  
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554 การติดตามผล
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 การติดตามผล
   
   
     
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 การติดตามผล
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 การติดตามผล
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 การติดตามผล
     
     
     
  แผนปฏิบัติงานของคณบดีรอบปีที่1 (14มิย52_13มิย53) การติดตามผล
  แผนปฏิบัติงานของคณบดีรอบปีที่2 (14มิย53_13มิย54) การติดตามผล
  แผนปฏิบัติงานของคณบดีรอบปีที่3 (14มิย54_13มิย55) การติดตามผล
  แผนปฏิบัติงานของคณบดีรอบปีที่4 (14มิย55_13มิย56) การติดตามผล
   
   
     
  แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ปีการศึกษา 2555  
  แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ปีการศึกษา 2554 การติดตามผล
  แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ปีการศึกษา 2553 การติดตามผล
  แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ปีการศึกษา 2552 การติดตามผล
   
   
  แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2554
  แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2553
   
   
     
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 การติดตามผล
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 การติดตามผล
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2553 การติดตามผล
   
   
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีที่ 3
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีที่ 4
   
   

 

                   
                                                                                  
                              
                        

                                                                                                                                    

       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403