-   คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ฯ CLICK !!
  -   คณะกรรมการการศึกษาฯ CLICK !!
  -   คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ CLICK !!
   
   
แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556  
  - แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555  
  - แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
  - แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
   
 
  -   ปีการศึกษา 2554 CLICK !!
  -   ปีการศึกษา 2555    CLICK !!
  
 
  -   กิจกรรม CLICK !!
  -   กิจกรรม CLICK !!
  
 
  -   ด้านการผลิตบัณฑิต CLICK !!
  -   ด้านการวิจัย CLICK !!
  -   ด้านการบริหารจัดการองค์กร CLICK !!
  -   ด้านการบริการวิชาการ CLICK !!
  -   ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม CLICK !!
  
 

- ปี
                                                                                          
                                                                                                                                        


                                                                                            

       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403