ระบบประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหาร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตามวาระการบริหารงานรอบปีที่ 2  ของคณบดี  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ถึงวันที่  29 กรกฎาคม 2558

 

คำชี้แจง : ให้ท่านคลิกเลือกที่รูปภาพของบุคคลากรที่ท่านต้องการประเมิน

   
รองคณบดี

ผศ.วินัย พูลศรี

ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
ผศ.ดร.วินัย พูลศรี
ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

อาจารย์ธารินทร์ ก้านเหลือง

ผศ.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
อาจารย์ธารินทร์ ก้านเหลือง
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  - วันที่  15 มีนาคม 2558)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558  - วันที่  29 กรกฎาคม 2558)


ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ


ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 

 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ
 

นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม

อาจารย์มลิวัลย์ กาญจนชาตรี
 
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ

 
   
หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง

ผศ.คมกริช เชาว์พานิช

ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และกีฬา

หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

หัวหน้าศูนย์วิจัย

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
อาจารย์.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
   

หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

   
   
   

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403