ระบบประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหาร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตามวาระการบริหารงานรอบปีที่ 2  ของคณบดี  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  29 กรกฎาคม 2559

 

คำชี้แจง : ให้ท่านคลิกเลือกที่รูปภาพของบุคคลากรที่ท่านต้องการประเมิน

   
รองคณบดี

ผศ.วินัย พูลศรี

ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รศ.ดร.วินัย พูลศรี
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558  - วันที่  23 มกราคม 2559)

(รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2558  - วันที่  23 มกราคม 2559)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
(รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2559  - วันที่  29 กรกฎาคม 2559)
 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

ผศ.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
 

นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม

อาจารย์มลิวัลย์ กาญจนชาตรี
 
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ผู้อำนวยการ่โรงเรียนสาธิตฯ

 
   
หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง

ผศ.คมกริช เชาว์พานิช

ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และกีฬา

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และกีฬา

(รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2558  - วันที่  23 มกราคม 2559) (รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2559  - วันที่  29 กรกฎาคม 2559)

ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม

 
ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
   

หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

   
 
หัวหน้าศูนย์วิจัย

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
อาจารย์.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
   

หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

   
   
   

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403