คำชี้แจง
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การเงิน และอื่น ๆ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน กรุณาระบุ

 
1. เพศ
ชาย
หญิง
 
2. สถานะ
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่ / พนักงาน (บุคลากรสายสนับสุนน)
    นิสิต >> ระดับ   ชั้นปี   สาขา
    บุคคลทั่วไป   อื่นๆ ระบุ  
 
3. สังกัดภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา
ครุศึกษา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
    สำนักงานเลขาฯ ศูนย์วิจัยฯ โรงเรียนสาธิตฯ อื่นๆ
  4. วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
    สืบค้นข้อมูล กรอกข้อมูล / บันทึกข้อมูล
    เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
    ใช้ในการวางแผน / ประกอบการทำงานตามพันธกิจ
    อื่น ๆ ระบุ
  5. ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ  
    1 - 5 ครั้ง / สัปดาห์ 5 - 10 ครั้ง / สัปดาห์
 
มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ
    ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
    ระดับ 4 หมายถึง ดี
    ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
    ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
    ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
พอใช้
2
ควรปรับปรุง
1
1   คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
2   รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
3   การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหาและสืบค้น
4   ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
5   คุณภาพความถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริการ
6   ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล
7   ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
8   ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
9   ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10   มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
11   ภาพรวมของระบบสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
          


       

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Contact Webmaster : PIYANUN JUNSEE :034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898 : Email - FEDUPNJ@Ku.ac.th