คำชี้แจง
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศด้านการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน กรุณาระบุ

 
1. เพศ
ชาย
หญิง
 
2. สถานะ
ผู้บริหาร
นิสิต
อาจารย์
บุคลากร
อื่นๆ
 
3. สังกัดภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา
ครุศึกษา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 
สำนักงานเลขาฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
อื่นๆ

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
  " type="radio" value="5"> " type="radio" value="4"> " type="radio" value="3"> " type="radio" value="2"> " type="radio" value="1">

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
          


     

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Contact Webmaster : PIYANUN JUNSEE :034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898 : Email - FEDUPNJ@Ku.ac.th