ระบบประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆของสำนักงานเลขานุการฯ
ประจำปี พ.ศ. 2558

คำชี้แจง  : ให้ท่านคลิกเลือกที่รูปภาพของบุคคลากรที่ท่านต้องการประเมิน

       
งานบริหารและธุรการ
     
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
นายสงวน นักฟ้อน
นายสงวน นักฟ้อน
นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
นายสงวน นักฟ้อน
นางสาวผจงจิต ม่วงพารา
นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หน่วยสารบรรณ

บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานผู้บริหาร

นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์
นางสาวชลธิชา แซ่เจง
นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์แม้น
นางสาวชลธิชา แซ่เจง
นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง

พนักงานธุรการ ส3
หน่วยประสานงานภาควิชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา

นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด
นายนิมิตร มีรักษา
นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์
นายภพสรรค์ เหลืองวิไล
นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด
นายนิมิตร มีรักษา
นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์
นายภพสรรค์ เหลืองวิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานประชาสัมพันธ์

นายชิด ก่อแก้ว
นายเดโช แสนหลาบคำ
นายชิด ก่อแก้ว
นายเดโช แสนหลาบคำ

พนักงานขับรถยนต์ ส2
หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

 


     
งานคลังและพัสดุ
นางศิริมา เนียมมีศรี
นางน้ำทิพย์ ทองสุพรรณ
นางสาวมยุรี เหลืองวิไล
นางสาวมลุลี ม่วงอย
นางศิริมา เนียมมีศรี
นางน้ำทิพย์ ทองสุพรรณ
นางสาวมยุรี เหลืองวิไล
นางสาวมลุลี ม่วงอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสด

นางสาวสมัญญา อบเชย
นางสาวสมัญญา อบเชย    
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสด
   

 

งานบริการการศึกษา
นางจันทิมา จำนงค์นารถ
นายชาญศักดิ์ พบลาภ
นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ
นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น
นางจันทิมา จำนงค์นารถ
นายชาญศักดิ์ พบลาภ
นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ
นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
/หน่วยฝึกประสบการวิชาชีพนิสิต

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน

นางสาวปิยนันท์ จันทร์สี
   
นางสาวปิยนันท์ เสนะโห
     

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน

 

 

งานนโยบายและแผน
นางสาวทองวาท ราชชาร
นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
นางสาวทองวาท ราชชารี
นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานนโยบายและแผน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403