calendar ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

Written by Administrator

Monday, 11 Oct 2010

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี ประจำปีการศึกษา 2557

ทำหนังสือสอบถามความต้องการรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน

พฤศจิกายน 2556

แจ้งภาควิชาพิจารณาโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2557

พฤศจิกายน 2556

รับสมัครนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

6.-22 พฤศจิกายน 2556

ตรวจคุณสมบัตินิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

23-4 พฤศจิกายน 2556

แจ้งภาควิชาพิจารณาให้นิสิตเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

ภาควิชาประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557

จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตฝึกสอน

มีนาคม 2557

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและประชุมครู      พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารเพื่อส่งมอบนิสิต

พ. 14 พฤษภาคม 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 1
-สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

พ. 25 มิถุนายน 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 1
-สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
-สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

ศ. 27 มิถุนายน 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 2
-สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

พ. 23 กรกฎาคม 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 2
-สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
-สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

ศ. 25 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการฝึกประสบการณ์ฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 3
-สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

พ. 27 สิงหาคม 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 3
-สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
-สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

ศ. 29 สิงหาคม 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 4
-สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

พ. 24 กันยายน 2557

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี ประจำปีการศึกษา 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 4
-สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
-สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

ศ. 26 กันยายน 2557

อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยงส่งคะแนนฝึกสอน

อ. 30 กันยายน 2557

คณะกรรมการประชุมพิจารณาคะแนนการฝึกสอน

ศ.3 ตุลาคม 2557

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน

จ-อ.13-14 ตุลาคม  2557

โครงการประชุมอภิปรายสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคต้น 2557 (อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง เข้าร่วม)

พ.15 ตุลาคม  2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 5
-สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

พ. 26 พฤศจิกายน 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 5
-สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
-สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

ศ. 28 พฤศจิกายน 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 6
-สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

พ. 17 ธันวาคม 2557

สัมมนานิสิตฝึกสอนครั้งที่ 6
-สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
-สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
-สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

 ศ. 19 ธันวาคม 2557

โครงการประชุมอภิปรายหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ปีการศึกษา 2557  

ศ. 30 มกราคม 2558

อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยงส่งคะแนนฝึกสอน

ศ. 6 กุมภาพันธ์ 2558

คณะกรรมการประชุมส่งคะแนนการฝึกสอน

อ.10 กุมภาพันธ์ 2558

กรอกคะแนนฝึกสอน

พ.-ศ.11-13 กุมภาพันธ์ 2558

วันปิดภาคเรียนภาคปลาย(วันจบการศึกษา)

ศ. 27 กุมภาพันธ์ 2558