ระบบบันทึกระเบียนประวัติใบมอบตัวนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
1. ข้อมูลส่วนตัว
  เลขประจำตัวนิสิต: 
  เลขประจำตัวประชาชน:
  คำนำหน้าชื่อ:  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ(ภาษาไทย):  นามสกุล: 
  คำนำหน้าชื่อ:  Mr.  Mrs. Miss. ชื่อ(ภาษาอังกฤษ):  นามสกุล: 
  วัน/เดือน/ปี เกิด:  อายุ : ปี ภูมิลำเนา : จังหวัด 
  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้: ศาสนา: สัญชาติ: เชื้อชาติ:  
  โรคประจำตัว (ถ้ามี):    หมู่เลือด:  B  AB  O
2.
ข้อมูลบิดา
คำนำหน้าชื่อ: ชื่อบิดา: นามสกุล:
อาชีพบิดา: ตำแหน่ง:
สถานที่ทำงาน:
บ้านเลขที่: อาคาร: หมู่ที่:
ตรอก/ซอย: ถนน:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์มือถือ  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
3.
ข้อมูลมารดา
คำนำหน้าชื่อ: ชื่อมารดา: นามสกุล:
อาชีพมารดา: ตำแหน่ง:
สถานที่ทำงาน:
บ้านเลขที่: อาคาร: หมู่ที่:
ตรอก/ซอย: ถนน:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์มือถือ  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
4.
ข้อมูลผู้ปกครอง
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ: บิดาและมารดา  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  
คำนำหน้าชื่อ: ชื่อผู้ปกครอง: นามสกุล:
เกี่ยวข้องเป็น:
อาชีพผู้ปกครอง: ตำแหน่ง:
สถานที่ทำงาน:
บ้านเลขที่: อาคาร: หมู่ที่:
ตรอก/ซอย: ถนน:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์มือถือ  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
5.
ข้อมูลการติดต่อกรณีฉุกเฉิน (สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินทางไปรษณีย์)
คำนำหน้าชื่อ: ชื่อผู้ปกครอง: นามสกุล:
บ้านเลขที่: อาคาร: หมู่ที่:
ตรอก/ซอย: ถนน:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์มือถือ  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
6.
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผน/โปรแกรม: คะแนนเฉลี่ย:
พ.ศ. ที่จบ : ชื่อสถานศึกษา:
ถนน: ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
7.
ข้อมูลการเข้าศึกษา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขาวิชา: หลักสูตร: ปี
โดยวิธีการ: โควตารับตรง โควตาพิเศษ (เด็กดีมีคุณธรรม) โควตานักกีฬา กำแพงแสน
  โควตานักกีฬา บางเขน โควตาโรงเรียนสาธิตฯ โควตาเรียนดี 20%
  รับผ่าน สกอ.(Admission) KU Admission อื่น ๆ (ระบุ)
 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  ก่อนกดปุ่ม     โดยเฉพาะเลขประจำตัวนิสิต และ ชื่อ - นามสกุล
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403