ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน คณะกรรมการ

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย


ผลงานวิจัย : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------
ทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลงานวิจัย
การนำไป
ใช้ประโยชน์
1. ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดย ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม,ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข, ผศ.คมกริช เชาว์พานิช, อ.ดร.กุลธิดา เหมาเพชร, และอ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
CLICK !!
2. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม นาย ยอดแก้ว แก้วมหิงสา
CLICK !!
3. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ โดย ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
CLICK !!
4. การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ผศ. ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , ผศ. นิตยา สอนอาจ และ อ.ทัศนีย์ จันติยะ
CLICK !!
5. การประสานการเรียนรู้เพื่อ‎พัฒนาและเสริมสร้างสู่ชุมชน‎ โดย ผศ‎.‎มยุรี ถนอมสุข
CLICK !!
6. การสร้างแบบทดสอบทักษะ‎กีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิต‎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎วิทยาเขตกำแพงแสน โดย อ‎.‎ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์‎
CLICK !!
7. กระบวนการมีส่วนร่วมของ‎ประชาชนในการพัฒนาหลัก‎สูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่า‎ชุมชน บ้านพุเตย อำเภอ‎ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี‎ โดย ผศ‎.‎อภิชาติ ใจอารีย์‎
CLICK !!
8. การศึกษาความต้องการการฝึก‎อบรมของครูในเขตภาคกลาง‎ตะวันตก‎ ‎
โดย อ‎.‎กุลธิดา นุกูลธรรม , อ‎.‎พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค , อ‎.‎จิราภรณ์ กาแก้ว , ผศ‎.‎ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ และ รศ‎.‎บรรจบ ภิรมย์คำ‎
CLICK !!
9. การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก‎ ‎
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย พูลศรี
CLICK !!
10. พฤติกรรมและความต้องการการออกกําลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม‎ โดย ผศ.คมกริช เชาว์พานิช และผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
CLICK !!
11. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ‎ โดย ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข และคณะ ฯ
CLICK !!
12. การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก ‎ โดย ดร.‎พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค
CLICK !!
13. ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันตก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ , นางจันทิมา จำนงค์นารถ
CLICK !!
14. แนวโน้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางสาววรรณี อึ้งสิทธิพูนพร
CLICK !!
15. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข
CLICK !!
16. ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุขและคณะ
CLICK !!
17. ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย อาจารย์สุภาภรณ์ สงค์ประชา และ คุณจันทิมา จำนงนารถ
CLICK !!
18. รายงานการวิจัยสถาบัน : การสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น และความพึ่งพอใจของนิสิต เพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  โดย อาจารย์ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
CLICK !!
19. รายงานการวิจัย : ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดย อาจารย์ประพันธ์ เกียรติเผ่า
CLICK !!
20. รายงานการวิจัย : การประเมินความต้องการจาเป็นการประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ. อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , อาจารย์พินดา วราสุนันท์ , นางสาวทองวาท ราชชารี และผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
CLICK !!
21. รายงานการวิจัย : การศึกษาความต้องการเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย อาจารย์ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
CLICK !!
22. รายงานการวิจัย : ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกด้วยน้ำหนัก โดย อาจารย์สบสันติ์ มหานิยม
CLICK !!
23. รายงานการวิจัย : การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย อาจารย์พินดา วราสุนันท์
CLICK !!
24. รายงานการวิจัย : เกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดย อาจารย์ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ และคณะ
CLICK !!
25. การสังเคราะห์งานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
CLICK !!
26. กาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย อาจารย์ดร.กุลธิดา เหมาเพชร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช , อาจารย์พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด
CLICK !!
27. การศึกษาทัศนคติ คำ และสำนวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบัน โดย อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว
CLICK !!