คณะกรรมการ

 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
——————————————————————————————

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
3. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ
4. หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ
5. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
6. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข กรรมการ
12. อาจารย์ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ กรรมการ
13. ผู้่วยศาสตราจารย์รุจิราพร รามศิริ กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.ฐนัฐ วงศ์สายเชื่อ กรรมการ
16. อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม กรรมการ
17. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวนางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวปิยนันท์ เสนะโห กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ