ทุนภายนอก

 ทุนภายนอก

 งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
 การติดตามและประเมินผล‎ความก้าวหน้าของ นปร‎. ‎รุ่นที่ ‎2 ในการดำรงตำแหน่งในหน่วย‎งานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิง‎ยุทธศาสตร์ ‎6 ‎เดือนแรก‎
โดย : รศ‎.‎ดร‎.‎ชนิตา รักษ์พลเมือง‎ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ‎ (‎หัวหน้าโครงการ‎) , รศ‎.‎ดร‎.‎จรูญศรี มาดิลกโกวิท‎ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ‎(‎ผู้ร่วมวิจัย‎)‎ และ ผศ‎.ดร.‎สุมิตร สุวรรณ‎ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (‎ผู้ร่วมวิจัย‎)‎
 การวิจัยและพัฒนาระบบงาน‎ของ กอ‎.‎รมน‎.‎ตามโครงสร้าง‎ใหม่‎‎
โดย : ผศ‎.‎ดร.สุมิตร สุวรรณ‎ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ‎กำแพงแสน ภาควิชาการพัฒนา‎ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน‎ (‎หัวหน้าโครงการ‎)‎พันเอกวรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย‎ วิทยาลัยการทัพบก‎ (‎ผู้ร่วมวิจัย‎)‎
 การบูรณาการสมรรถนะความ‎เป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน‎วิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพ‎ครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการ‎เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้น‎ประสบการณ์
โดย : อ‎.‎สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา‎ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ‎กำแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา‎ (‎หัวหน้าโครงการ‎)‎‎
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
โดย : อ‎.แก้วตา วรรณภักตร์‎‎
     –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัย : การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดย รศ‎.‎ดร‎.‎ชนิตา รักษ์พลเมือง, รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ และคณะ
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัย : การศึกษาผลกระทบการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย รศ‎.‎ดร‎.‎บรรจบ ภิรมย์คำ, รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ และคณะ
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัย : การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม โดย รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ, รศ‎.‎ดร‎.‎บรรจบ ภิรมย์คำและคณะ
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัย : แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของคณะวิชาเพื่อตอบสนองพันธกิจความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ, รศ‎.‎ดร‎.‎บรรจบ ภิรมย์คำและคณะ
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตโดยใช้ทฤษฎี Constructionism เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย คุณมัลลิกำ ศิริเพ่งไพฑูรย์
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัย : การใช้เกมการศึกษาแบบประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาส าหรับ เด็กปฐมวัย โดย คุณจงกล แจ่มจันทร์
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK