ทุนภายในคณะศึกษาฯ


 ทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนโดย ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม,ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข, ผศ.คมกริช เชาว์พานิช, อ.ดร.กุลธิดา เหมาเพชร, และอ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
    –  ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 พฤติกรรมการส่งสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน   โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม นาย ยอดแก้ว แก้วมหิงสา
     –  ดาวน์โหลด icon_pdf >>> CLICK
 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ   โดย ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ผศ. ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , ผศ. นิตยา สอนอาจ และ อ.ทัศนีย์ จันติยะ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การประสานการเรียนรู้เพื่อ‎พัฒนาและเสริมสร้างสู่ชุมชน‎   โดย ผศ‎.‎มยุรี ถนอมสุข
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การสร้างแบบทดสอบทักษะ‎กีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิต‎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎วิทยาเขตกำแพงแสน
โดย อ‎.‎ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์‎
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
กระบวนการมีส่วนร่วมของ‎ประชาชนในการพัฒนาหลัก‎สูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่า‎ชุมชน บ้านพุเตย อำเภอ‎ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี‎   โดย ผศ‎.‎อภิชาติ ใจอารีย์‎
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การศึกษาความต้องการการฝึก‎อบรมของครูในเขตภาคกลาง‎ตะวันตก‎ ‎
โดย อ‎.‎กุลธิดา นุกูลธรรม , อ‎.‎พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค , อ‎.‎จิราภรณ์ กาแก้ว , ผศ‎.‎ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ และ รศ‎.‎บรรจบ ภิรมย์คำ‎
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก‎ ‎
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย พูลศรี
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 พฤติกรรมและความต้องการการออกกําลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม‎
โดย ผศ.คมกริช เชาว์พานิช และผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ‎
โดย ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข และคณะ ฯ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก ‎
โดย ดร.‎พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันตก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ , นางจันทิมา จำนงค์นารถ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 แนวโน้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย นางสาววรรณี อึ้งสิทธิพูนพร
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โดย ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุขและคณะ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โดย อาจารย์สุภาภรณ์ สงค์ประชา และ คุณจันทิมา จำนงนารถ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK
 รายงานการวิจัยสถาบัน : การสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น และความพึ่งพอใจของนิสิต เพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
โดย อาจารย์ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
     – ดาวน์โหลด icon_pdf  >>>  CLICK