รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Crosswords Competition ครั้งที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ชื่อโรงเรียนรายชื่อผู้สมัครรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีมเบอร์โทรศัพท์อีเมล์วัน-เวลาที่สมัคร
โรงเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวทิพย์สุดา เหมือนตก
นางสาววรรณฤดี สุพงษ์ 
นางภควรรณ ศรัทธาผล เบอร์โทร : 0871589651 panja.satthaphol@gma 23/11/2559 11:37 น.
โรงเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นายภัคพงศ์ หมื่นชำนาญ
นางสาวนลินรัตน์ สุวรรณประเสริฐ 
นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ เบอร์โทร : 0871597077 meowrapeepan@gmail.c 25/11/2559 12:53 น.
โรงเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" นายทิทยุ ฤกษ์พุฒ
นายสโรภรณ์ ธนสาโร 
นางสาวจิตสุภา คำโหงษ์ เบอร์โทร : 0840909736 ืืnamtarn-20@hotmail 16/11/2559 12:45 น.
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาวอัสมา รัศมีนา
นางสาวชนิดา แกล้วกล้า 
อ.อลงกรณ์ จันทรวิภาค เบอร์โทร : 0946914117 alongkorn@apw.ac.th 16/11/2560 23:01 น.
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต นางสาวนารดา สุกใส
นางสาวจิรัชญา พันชนะ 
นางสาวกุสุมา พูลสวัสดิ์ เบอร์โทร : 0989723819 chanpen_24@hotmail.c 25/11/2559 20:16 น.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นางสาวณิชา เปาอินทร์
นางสาวณิรชา กีร์ติบุตร 
นางสาวภัทรกันย์ แสนศรีระ เบอร์โทร : 0922520688 pias-peak-pew@hotmai 21/11/2559 10:10 น.
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา นางสาวสายฝน แก้วเรือง
นางสาวปรารถนา เพ็ชรรัตน์ 
นายนิวัฒน์ สุขพินิจ เบอร์โทร : 0901386618 niwatisateacher@gmai 24/11/2559 12:07 น.
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นายพีระพงศ์ หนูนันท์
นายนพพล จันทิมา 
นางนลินี ศรีโกมลทิพย์ นางสาวสินีนาฎ มีศรี เบอร์โทร : 08101005240811918876 krukulna@gmail.com 25/11/2559 23:03 น.
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นางสาวจุรารัตน์ แซ่ลิ้ม
นางสาวภัทรวรรณ นพศรี 
อาจารย์ผ่องศรี หอธรรมกุล เบอร์โทร : 0803070732 ้hortummakul@hotmail 22/11/2559 16:37 น.
โรงเรียนบางกะปิ นายกันตภณ เดชเจริญสี
เบอร์โทร : 0809828553 2541frong@gmail.com 16/11/2559 21:59 น.
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวธนภรณ์ อาภารัตน์
นางสาวปภาดา สุนทราพันธรักษ์ 
อาจารย์ศาสตรา พรหมอารักษ์ เบอร์โทร : 0959532942 four10@hotmail.com 21/11/2559 21:27 น.
โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นางสาวภัทรปณัช สุนทรมัจฉะ
นางสาวเบญจมาศ ชัยสุข 
นางสาวลำยอง เปียโสม เบอร์โทร : 0890675647 lamyong1@hotmail.com 17/11/2559 15:29 น.
โรงเรียนคงคาราม นายยศกร คนบุญ
นางสาวขวัญรัก บริสุทธิ์ 
ครูบุญเลขา ราชสุวรรณ์ เบอร์โทร : 098 2737879 brsuwan@gmail.com 30/11/2559 23:27 น.
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นางสาวศศิพร แสงจันทร์
นางสาววรรณนิสา ศรีนวล 
อาจารย์ปราณี ทองสิมา เบอร์โทร : 089-696-9503 Forfun008@gmail.com 30/11/2559 11:50 น.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นายภูษิต สินลือนาม
นางสาวณิชากร นามวงศ์ 
นางสาวสมพิศ บัวงาม เบอร์โทร : 0898163619 phitty_bua@hotmail.c 24/11/2559 08:47 น.

พบข้อมูล 16 รายการ
1 [ 2 ] ถัดไป >>


คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403   Contact Webmaster : PIYANUN JUNSEE : Email - FEDUPNJ@Ku.ac.th