รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการCrosswords Competition ครั้งที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ชื่อโรงเรียนรายชื่อผู้สมัครรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีมเบอร์โทรศัพท์อีเมล์วัน-เวลาที่สมัคร
โรงเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ด.ช.ทนงศักดิ์ ตากุล
ด.ช.นพรัตน์ โพธิ์งาม 
นายอรรถพล หวานทรัพย์ เบอร์โทร : 0804580186 armm1972@hotmail.com 18/11/2559 15:26 น.
โรงเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ด.ญ.นฤภัทร เจียมปีะเสริฐ
ด.ญ.สุธางค์รัตน์ ผันสืบ 
นางสาววรรณรท ศรีคำบ่อ เบอร์โทร : 0926046564 panja.satthaphol@gma 23/11/2559 11:35 น.
โรงเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ด.ญ.อภิญญา บ่อวารี
ด.ญ.นฤภร ตั้งเต็มเกียรติ 
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัด เบอร์โทร : 0863313033 thip_ttt09@hotmail.c 25/11/2559 12:50 น.
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ด.ญ.นรา ราชสุวรรณ์
 
ครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ เบอร์โทร : 081 2934803 brsuwan@gmail.com 30/11/2559 23:39 น.
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ด.ญ.ปทิตา อยู่ดี
ด.ญ.รัฐชยา แสงวิเชียร 
อ.จิรพร เจริญกิจวัฒนาชัย เบอร์โทร : 0946914117 alongkorn@apw.ac.th 16/11/2560 23:00 น.
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ด.ช.อิสรา สุกใส
ด.ญ.อุษามณี สิทธิโชคธนนนท์ 
นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์ เบอร์โทร : 0804308931 chanpen_24@hotmail.c 23/11/2559 17:24 น.
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ด.ช.จารุเดช กิ่งทอง
ด.ญ.สุมลทิพย์ อาจหาญ  
ชีพชนก แจ่มใส เบอร์โทร : 0804336106 racheepz@gmail.com 24/11/2559 13:16 น.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นางสาวชญาดา ประสิทธิ์ผล
นางสาวอคิราภ์ เบิร์นส 
นางสาวสวรรยา ดีประเสริฐ เบอร์โทร : 0821515100 popduckiss@gmail.com 21/11/2559 10:18 น.
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ด.ญ.กมลวรรณ ขุนช่วง
ด.ญ.นฤมล พุ่มดารา 
นายนิวัฒน์ สุขพินิจ เบอร์โทร : O901386618 niwatisateacher@gmai 24/11/2559 12:03 น.
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ด.ช.ปฏิภาณ สามสารี
ด.ช.พุฒิพัฒน์ สุธาเรืองพงศ์  
นางนลินี ศรีโกมลทิพย์ นางสาวสินีนาฎ มีศรี เบอร์โทร : 08101005240811918876 krukulna@gmail.com 25/11/2559 23:01 น.
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ด.ญ.ฐิติมา ดาเปรม
ด.ญ.นิธินันท์ เครือวัลย์ 
อาจารย์ผ่องศรี หอธรรมกุล เบอร์โทร : 0803070732 ้hortummakul@hotmail 22/11/2559 16:36 น.
โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม นางสาวสุพรรณษา ทองผาภูมิกำจร
นางสาวกิ่งดาว เสาลึก 
นางสาวนัยนา ยอดแก้ว เบอร์โทร : 0897886082 lamyong1@hotmail.com 17/11/2559 15:24 น.
โรงเรียนคงคาราม ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขนิรัญ
ด.ญ.พิชชา จงชานสิทโธ 
ครูบุญเลขา ราชสุวรรณ์ เบอร์โทร : 098 2737879 brsuwan@gmail.com 30/11/2559 23:26 น.
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ด.ญ.ชนิสรา กมลศิลป์
ด.ญ.ชณิดา อังสุพานิช 
อาจารย์ปราณี ทองสิมา เบอร์โทร : 089-696-9503 Forfun008@gmail.com 30/11/2559 11:48 น.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ด.ช.ธัญชนก วัตถาภรณ์ศิริ
นายวรเศรษฐ์ ศรีมณีธรรม 
นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง เบอร์โทร : 0895013800 ่jaruporn8@yahoo.com 24/11/2559 08:44 น.

พบข้อมูล 17 รายการ
1 [ 2 ] ถัดไป >>


คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403   Contact Webmaster : PIYANUN JUNSEE : Email - FEDUPNJ@Ku.ac.th