เกี่ยวกับโครงการ                       ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน                    ดูรายื่อผู้สมัคร              ขณะนี้มีผู้ร่วมสมัครแล้ว 34 ทีม 

Crosswords Competition ครั้งที่ 6

ระดับการแข่งขัน

ระดับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
    1. มัธยมศึกษาตอนต้น     (ม.1-3) รับสมัครเพียง 20 ทีมๆละ 2 คน
    2. มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6) รับสมัครเพียง 20 ทีมๆละ 2 คน
    

      *** สมัครได้เพียงโรงเรียนละ 1 ทีม/ระดับเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน

- วันเวลา : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น.
- สถาณที่แข่งขัน : ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
      

ติดต่อสอบภาม
   
อ.ทัศนีย์ จันติยะ
   
  - โทรศัพท์ 0-3435-1898 ต่อ 405
  - โทรศัพท์มือถือ 08-91991128
  - E-mail: puikaset28@yahoo.com
   
อ. จิราภรณ์ กาแก้ว
  - โทรศัพท์ 0-3435-1898 ต่อ 412
  - โทรศัพท์มือถือ 08-18624115
  - E-mail: jirameow@gmail.com
   

รายละเอียดกิจกรรม

   
 
   
   
รายละเอียดกิจกรรม  

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน     

ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
   
  - ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท
  - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
  - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
   
   


คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403   Contact Webmaster : PIYANUN JUNSEE : Email - FEDUPNJ@Ku.ac.th