หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
 
หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรเก่า)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(สาขาการจัดการเรียนรู้)
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
 
หลักสูตร 5 ปี
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(สาขาการจัดการเรียนรู้)
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และชุมชน  (อ่านรายละเอียดคลิก)
                  มุ่งผลิตนักคิด นักพัฒนา นักวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคน องค์กร สังคม และชุมชน แบบมีส่วนร่วม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา  (อ่านรายละเอียดคลิก)
      เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิธีสอนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์